Ved Tvetengarasjene må Tvetenveien utvides for å få plass til sykkelvegen og fortauet. En støttemur av naturstein skal holde skjæringen på plass. Men først må det gjøres avtale om grunnerverv. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde:  )
Dette er sykkelveg med fortau. Gående og syklende er skilt med skrå kantstein. Bildet er fra Tvetenbrua som inngår i den aktuelle strekningen. Brua ble bygd om i forbindelse med rehabilitering i 2011. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde:  )

To km g/s-veg i Oslo på anbud

To kilometer av Tvetenveien i Oslo skal bygges om for å bedre forholdene for myke trafikanter og kollektivreisende. 16. juni er datoen å merke seg for entreprenører som er interessert i oppdraget.

Tvetenveien er en kommunal veg som går mellom bydelene Teisen og Trosterud øst for sentrum. På deler av vegen har tilbudet til de som tar seg fram for egen kraft blitt betydelig forbedret de siste årene.

På den delen av vegen som står for tur nå, er det smale og slitte fortau på begge sider av kjørebanen. For syklister er det ikke avsatt egen plass. Nå skal det bli sykkelveg med fortau på nordsiden. Det er en løsning som betyr at sykkelvegen blir skilt fra kjørebanen med rabatt og fra fortauet med skrå kantstein. Sykkelvegen blir tre meter bred, fortauet to meter. Bredden på rabatten vil variere.

Det skal også etableres kollektivfelt på deler av strekningen.

Grunnervervet er ikke i orden for hele strekningen ennå. Noe av arbeidet skal derfor utføres i to opsjoner som blir utløst når de nødvendige avtalene er inngått. Oslo kommune håper avklaringen kommer tidsnok til at arbeidet kan gå kontinuerlig.

Bygging av en lang støttemur i naturstein langs Tvetengarasjene inngår i en av opsjonene. Støttemuren er nødvendig for å holde skjæringen på plass når Tvetenveien breddeutvides for å gi plass til sykkelvegen.

Entreprisen omfatter også en tredje opsjon som gjelder oppgradering av sentraløyene i tre rundkjøringer.

Reguleringsplanen er lagd av Asplan Viak, Norconsult har lagd konkurransegrunnlaget. Hvis alt går etter planen, er arbeidet fullført sommeren 2016.

 

 

Billedtekster:

 

1

 

 

2

 

Forsiden akkurat nå