Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger fram sine endringsforslag til statsbudsjettet.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger fram sine endringsforslag til statsbudsjettet. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB)

Tilleggsproposisjonen: Svekker veibudsjettet med 350 millioner kroner

Ap/Sp-regjeringen foreslår å kutte tilsammen 350 millioner kroner i veibudsjettet, sammenlignet med forslaget til Solberg-regjeringen.

Største enkeltpost som foreslås kuttet i regjeringens såkalte tilleggsproposisjon, er 270 millioner som tas fra post 30. Posten omfatter mindre investeringstiltak med
kostnadsanslag på under en milliard kroner, og handler blant annet om utbedringer av dagens vei, tilrettelegging for gående og syklende og målrettede trafikksikkerhetstiltak. Forslaget innebærer at færre nye tiltak kan starte opp, slås det fast i tilleggsproposisjonen.

Regjeringen ønsker en generell nedgang i bruken av konsulenttjenester, og i Statens vegvesens budsjett reduseres posten konsulenttjenester med 2,5 millioner kroner sammenlignet med Gul bok 2022.

Tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljøer reduseres med 20 millioner kroner, mens en post som heter tettere samarbeid om data reduseres med 5 millioner kroner sammenlignet med Gul bok 2022. Dette betyr at samarbeidet om data vil kunne starte opp med en noe lavere bevilgning.

Regjeringen foreslår å redusere Tilskudd til byområder med 30 millioner kroner, noe som innebærer at det ikke bevilges midler til ordningen med tilskudd til mindre byområder som ikke er omfattet av ordningen med byvekstavtaler i 2022.

Også området Samferdselsforskning reduseres med 25 millioner kroner sammenlignet med Gul bok 2022. Reduksjonen gjelder bevilgning til Pilot-T og opprettelsen av forskningssentre for bærekraftig transport.

Kuttene på til sammen 352 millioner går i sin helhet til å dekke inn forslaget om reduserte fergetakster, som alene innebærer en utgiftsøkning sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag på 489,8 millioner kroner.

Les også

Forsiden akkurat nå