Denne bilen som skal vaske og suge rein hovedvegene i Oslo er den første i sitt slag i Norge.
I tillegg til en voldsom kapasitet til å høytrykksspyle, koste og suge opp, kan bilen også legge ut magnesiumklorid på vegbanen - i en og samme prosess.
Vegdirektoratets Roar Støtterud, har koordineringsrollen i forhold til det omfattende støvdempingsprosjektet i Oslo.

Supersuger inn mot vinterstøvet

  • Nyheter

Fakta om ISS Vaktmesterkompaniets nye feiebil

Chassis: Volvo FM 12

Feie/suge-aggeragtet er produsert av Johnston, og levert i Norge av Veimas. Utstyret har følgende spesifikasjoner:

11 m 3 feiebeholder, rustfri

4.800 l. vanntank, rustfri

Turbinmotor MB 906 LA, Euro 3, 220 hk

Høytrykksanlegg 100 l/min, 200 bar

Sugehode og sidekoster på høyre og venstre side med høytrykksdyser for

rengjøring av kantstripe.

Sideforskyvning av høyre sidekost

Bredsug 2,5 m m/høytrykk foran og bak, roterende dyser foran bredsug.

Spraybom for utlegging av MgCl2 løsning

Ugresskost/skrape m/trinnløs sideforskyvning

Denne høsten starter det opp et nytt og utvidet prosjekt hvor målet er å prøve ut tiltak som kan redusere de omfattende støvproblemer som Oslo og andre storbyer sliter med vinterstid. Luftkvaliteten har særlig i indre by og langs hovedvegene i Oslo blitt kraftig forverret de siste årene, og særlig folk med luftveisproblemer kan på enkelte dager ha store problemer med å ferdes utendørs.

- For å få til en forbedring er det nødvendig å systematisk gå igjennom det berørte vegnettet for å fastlegge hvilke veger og gater som det skal gjennomføres tiltak på, forteller Roar Støtterud i Statens vegvesen, som skal være koordinator av det treårige prosjektet hvor også Samferdselsetaten i Oslo, Helse- og velfersetaten, entreprenører og utstyrleverandører er med.

- Dette er et prosjekt som vil ha betydning for flere andre norske byer

Bedre rengjøring

Et av flere tiltak som prosjektet iverksetter er bedre rengjøring av gatenettet i den indre delen av Oslo. Det betyr vasking, feiing og oppsuging av støv og skitt som på tørre vinterdager virvles opp som støv. Til dette formålet har ISS Vaktmesterkompaniet, som har driftsansvaret på riksvegnettet gjennom Oslo, invistert over tre millioner kroner i en helt ny feiebil som er den første i sitt slag i Norge. Med bruk av høytrykksspyling i kombinasjon med et bakmontert sug på 2,5 meters bredde, vil bilen bli en ny kraft i arbeidet med å få fjernet vegstøvet.

I tillegg vil tiltak som støvdemping med befuktet salt, og utvidet bruk av magnesiumklorid. Tidligere forsøk både på høytrafikkerte veger i Oslo, samt på endel kommuneveger har ikke gitt dokumenterte effekter. Sist vinter ble nye forsøk gjørt på strekningen Ryen - Bryn, og her ble det målt reduksjon av støvinnholdet i lufta på mellom 15 og 20 prosent. Også i Trondheim har bruk av magnesiumklorid vist gode resultater.

- Dette underbygger at det er viktig å fortsette med denne typen tiltak, og at det er behov for å gjennomføre et større og målrettet prosjekt hvor en koordinerer tiltak både på statlige og kommunale veger, og dermed får sett på effekten i noe større sammenheng, forteller Roar Støtterud.

I tillegg til å ta i bruk nytt maskinelt utstyr, skal også samferdselsetaten i Oslo kommune plassere ut to stasjoner for støvmåling på det kommunale vegnettet.

Forsiden akkurat nå