Nordre portal av Eiganestunnelen.
Nordre portal av Eiganestunnelen. (Foto: Wilkimedia)

Stortinget varsles om ukjent regning for økte tvistekostnader for E39 Eiganestunnelen

Tunnelprosjektet sto ferdig i april 2020, men to år etter er ennå ikke rettssakene og ekstrakostnadene oppgjort.

Det er i Stortingsprop. 59 S at Samferdselsdepartementet kommer med  status for Eiganestunnelen i en temmelig innholdsfattig orientering. Orinteringen er derfor mest å oppfatte som et forvarsel om at Stortinget må stålsette seg til ytterligere økninger av kostnadsrammen på tunnelprosjektet som sto ferdig i april 2020.

Les også

Nok en ekstraregning

Så sent som ved behandlingen av årets statsbudsjett rett før jul, måtte Stortinget øke kostnadsrammen for E39 Eiganestunnelen med 116 millioner kroner. Den økningen tilskrives forhold som standardhevinger, økt behov for masseutskifting og behov for massedeponi.

Nå varsler altså departementet at Stortinget må være forberedt på nok en ekstraregning når arbeidsfellesskapet JV Implenia Stangeland og Statens vegvesen igjen har vært i rettsalen.

Statens vegvesen ble frikjent

Sist sommer møttes arbeidsfellesskapet JV Implenia Stangeland og Statens vegvesen i tingsretten i Stavanger etter at arbeidsfellesskapet hadde stevnet byggherren for et beløp på over 300 millioner kroner. Her tapte entreprenøren på alle punkt, og ble istedet idømt saksomkostninger på nesten syv millioner kroner.

Nå har arbeidsfellesskapet JV Implenia Stangeland anket tingrettens avgjørelelse.

I sin orientering til Stortinget lover departementet å komme tilbake når saken er nærmere avklart i rettsystemet.

Styringsrammen økte med 27 prosent

I sin tertialrapport til Samferdselsdepartementet 31.august 2021 skriver Statens vegvesen om  E39 Eiganestunnelen i Rogaland:

Prognosen for sluttkostnad er 3 911 mill. 2021-kr. Dette innebærer en økning på 840 mill. kr (27 pst.) i forhold til styringsrammen og 139 mill. kr (4 pst.) i forhold til gjeldende kostnadsramme, jf. Prop. 97 S (2013-2014). 

Den 3700 meter lang motorveitunnel på Europavei 39 i Stavanger, går mellom Våland kolonihage og Tasta i Stavanger i Rogaland. Foto: Statens vegvesen

To Rogalandstunneler i samme proposisjon

Orienteringen om Eiganestunnelen er en del av  Stortingsprop. 59 S, som også omhandler utvidet kostnadsramme for  Rv 13 Ryfast med 180 millioner kroner, som følge av et forlik mellom Statens vegvesen og entreprenør sist høst.

Departementet anbefaler i proposisjonen at Stortinget slutter seg til den nye kostnadsrammen, som er dermed kommet opp i 9 172 millioner kroner.

Etter at Transport- og kommunikasjonskomiteen er ferdig med sin behandling, er saken berammet for behandling i Stortinget 5.april.

Les også

Forsiden akkurat nå