Trikken tilbake i Storgata_2_foto Sporveien (1)
Trikken tilbake i Storgata_2_foto Sporveien (1)

Storgata nærmer seg ferdigstillelse – og trikken er tilbake!

Når trikken nå er tilbake i Storgata nærmer det seg slutten på den store gateopprustingen midt i Oslo sentrum som har pågått siden høsten 2018.

Den nye gata har status som kollektivgate, det vil si at den er prioritert for gående og
kollektivtrafikk. Nå er fortauene blitt bredere, de gamle holdeplassene er nedlagt og erstattet med de to nye holdeplassene «Nybrua» og «Storgata».

Begge holdeplassene er hele 70 meter lange, med universell utforming og plass til to trikker eller tre busser etter hverandre. Trikken har fått nytt fundament, ny skinnegang, ny kontaktledning for strømforsyning og nye signalkabler.

Trikken har fått nytt fundament, ny skinnegang, ny kontaktledning for strømforsyning og nye signalkabler. Foto: Bymiljøetaten, Oslo kommune


Endring på holdeplasser

Arbeidet i Storgata har foregått siden desember 2018. Fra september 2019 har trikken gått i midlertidig trasé rundt anleggsområdet. Nå kjører igjen trikken gjennom Storgata med fire linjer (11, 12, 17, 18) og det er mulig å reise direkte fra Ljabru og over Jernbanetorget til Stortorget og videre mot Tullinløkka og Høgskolesenteret.

Dette er en forbedring for de reisende som har hatt lang gangavstand ved bytte på Jernbanetorget.


Arbeid under bakken

En vesentlig del av arbeidet i Storgata har skjedd under bakken. For å unngå å grave opp en av Norges travleste kollektivgater igjen er det bygget en 185 meter lang, gangbar kulvert (tunnel) der hovedledninger for vann og avløp, og ledninger fra bygårdene er koblet til. Det er også lagt ledninger for overvann og kabler for strøm og data i kulverten. Kulverten reduserer framtidig behov for graving i gata.

Om kort tid starter fjerningen av den midlertidige trikketraséen i Stenersgata/Christian Krohgs gate og Hausmanns gate.  Anledningen benyttes også til å bygge overvannsanlegg i Christian Krohgs gate, inkludert fordrøyningsmagasin også her. Dette arbeidet forventes å være fullført i løpet av 2021.


Det mest omfattende gateopprustingsprosjektet

Storgata-prosjektet har en kostnadsramme på 676 millioner kroner. Kostnadene fordeler seg på 50 prosent Bymiljøetaten, 40 prosent Sporveien og 10 prosent Vann- og avløpsetaten.

Storgata er det mest omfattende gateopprustingsprosjektet i Trikkeprogrammet til Oslo kommune. De andre store gateopprustningsprosjektene er Prinsens gate, som var ferdig oppgradert i 2017 og Tinghuset–Tullins gate, som sto ferdig i 2019. Grefsenveien ovenfor Storokrysset, Thorvald Meyers gate og Majorstuen ble alle ferdigstilt i 2020, mens Bispegata og Storgata ferdigstilles i 2021.

Storgata har status som kollektivgate, det vil si at den er prioritert for gående og kollektivtrafikk. Foto: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Oppgraderte fortau og gatedekker

Felles for sentrumsprosjektene er full gateopprusting i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk.

Sporveien leder Trikkeprogrammet og samarbeider nært med Bymiljøetaten og Ruter om de ulike delene av programmet. Infrastrukturprosjektene er gjennomført i samarbeid med Vann- og avløpsetaten.

Det er Bymiljøetaten som er byggherre i Storgata og for de andre prosjektene i  gateopprustingsprosjektet i Trikkeprogrammet til Oslo kommune.

Forsiden akkurat nå