20200426_142048
20200426_142048 (Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Stor rammeavtale for Viken-veier: Aktiv Veidrift fikk ikke medhold i Kofa-klage 

Stridens eple: Skulle Viken fylke redegjort for et fiktivt prøveprosjekt i forkant av tilbudsfristen?

I februar i år kunngjorde Viken fylkeskommune en konkurranse for å inngå rammeavtaler for mindre anleggsarbeid på Viken fylkeskommunes veinett. Her var det snakk om flere mindre kontrakter, men i en ganske solid størrelse samlet sett. Hele anskaffelsens verdi var anslått til 410 millioner kroner. Tilbudsfristen var 19. mars 2021.

Rammeavtalen er delt opp i fire regioner som utgjør delkontrakter under avtalen.

Tildelingene skulle skje på grunnlag av lavest pris. I konkurransegrunnlaget sto det at prisingen av prispostene angitt i den såkalte «Arbeidsboken» skulle utgjøre grunnlaget for evalueringen av et fiktivt prøveprosjekt.

Arbeidsboken inneholdt et prisskjema der leverandørene skulle fylle ut sine priser. I
prisskjemaet skulle det fylles ut prisposter for ulike arbeidsprosesser, for tre ulike
verdiintervaller basert på en anslått verdi for de konkrete prosjektene/avropene som skulle gjennomføres under rammeavtalen.

Aktiv Veidrift stilte spørsmål om hvorvidt fiktive prøveprosjektet ville bli tilgjengelig for leverandørene. Viken fylke svarte raskt at det fiktive prøveprosjektet ville bli lagt ut etter at tilbudsfristen var ute. Forutsetningen var at arbeidsboken med priser skulle leveres til fastsatt frist. Byggherren ville evaluere prøveprosjektet basert på de prisene som ble oppgitt i arbeidsboken.

Les også

20 firmaer ga tilbud

Da fristen var ute hadde Viken fått tilbud fra 20 firmaer, deriblant Aktiv Veidrift.

I tildelingsbrevet av 30. april 2021 ble det opplyst at Aktiv Veidrift ikke hadde blitt tildelt
rammeavtale for noen av regionene.

Viken har deretter inngått tolv parallelle rammeavtaler.

Aktiv Veidrift tok saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i juni 2021.

Firmaet mente at Viken fylke hadde brutt kravet til forutberegnelighet i lovens § 4. I prisskjemaet som skulle fylles ut, var det nemlig ikke opplyst om mengde eller volum. Dessuten skulle det fiktive prøveprosjektet ha vært tilgjengelig før tilbudsfristen.

Viken fylkes tilsvar: Det er ikke snakk om brudd på kravet til forutberegnelighet. Konkurransegrunnlaget ga tilstrekkelige opplysninger for å kunne gi tilbud i konkurransen. Det er ikke et krav i regelverket om å publisere fiktive prøveprosjekt eller lignende før tilbudsfristen.

Les også

Opplegget motvirket taktisk prising

Kofa finner ingen grunn til å drøfte saken særlig omfattende. Nemnda sier: «Kravet til forutberegnelighet rekker ikke så langt at enhver opplysning av betydning for
utformingen av tilbudene må fremgå av konkurransegrunnlaget.»

Viken fylke mener at det fiktive prøveprosjektet besto av et stort utvalg prosesser fra arbeidsboken, og at det hele var representativt for de avrop som skulle gjennomføres i rammeavtalen. Aktiv Veidrift har ikke påstått at dette fiktive prøveprosjektet ikke var representativt.

Det framgikk dessuten tydelig av konkurransegrunnlaget at tilbudene skulle bli vurdert på bakgrunn av et fiktivt prøveprosjekt. Videre var det klart opplyst om at dette prosjektet ikke var tilgjengelig for leverandørene før tilbudsfristen, og at leverandørene ville bli evaluert på bakgrunn av det samme prosjektet. Dessuten fremsto det som legitimt å vente med publisering av prøveprosjektet før tilbudsfristen, for å motvirke taktisk prising.

Klagenemnda mener at det var tilstrekkelig forutberegnelig hva det skulle leveres tilbud på, og hvordan tilbudene skulle bli evaluert.

Klagers anførsel førte ikke fram, og Viken fylkeskommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser, skriver Kofa den 31. august i år.

Les også

Forsiden akkurat nå