E6/Ring 3 fungerer som en effektiv barriere som deler området mellom Bryn og Ryen i to. Denne effekten vil Vegvesenet redusere. (Foto: Anders Haakonsen)
E6/Ring 3 fungerer som en effektiv barriere som deler området mellom Bryn og Ryen i to. Denne effekten vil Vegvesenet redusere. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde: Anders Haakonsen)

Stor jobb for planleggere i Oslo

Vegvesenet har utlyst en planleggingsjobb helt utenom det vanlige. Prosektet omfatter 14 km av E6 og Ring 3 gjennom Oslo. Ca. 4,5 km skal gå i tunnel. Anbudsfristen går ut 15. desember.

Ytterpunktene for strekningen er Ulven og Klemetsrud. Ulven ligger øst for sentrum, Klemetsrud ligger langt sør i kommunen i nærheten av grensen mot Ski.

Tunnelen(e) skal gå mellom Ulven og Abildsø. Vegen i dagen utenfor den framtidige tunnelen inngår i de 14 kilometrene som oppdraget omfatter.

Prosjektet er delt i fire etapper:

1  Klemetsrud-Ryen med mulig forlengelse til Åsland

2  E6 Ulven-Abildsø i tunnel med kopling mot Ring 3 ved Bryn/Teisen

3  Ring 3 Ryen-Bryn med adkomst til Bryn kollektivterminal

4  Ring 3 Teisen-Ulven med ombygging av Teisenkrysset og Ulvensplitten

 

To opsjoner

Oppdraget som er utlyst omfatter oversiktsplanlegging og innhenting av grunnlag for vegsystemet, overordnet konsekvensutredning for hele prosjektområdet, og teknisk detaljplan og reguleringsplan for etappe 1. Den som får kontrakten må også bistå byggherren i planprosessen.

To opsjoner inngår i oppdraget. Den ene gjelder utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for entreprisen(e) i etappe 1 og oppfølging i byggetiden. Den andre gjelder tekniske detaljplaner og reguleringsplaner for etappe 2, 3 og 4.

I følge Vegvesenets beregninger vil oppdraget ha en totalverdi på mellom 300 og 400 millioner kroner. Opsjoner er inkludert i dette beløpet.

 

Bydeler bindes sammen

- E6/Ring 3 har stor gjennomgangstrafikk og høy andel tungtrafikk. En viktig hensikt med prosjektet er å redusere støy, lokal luftforurensning og barriereeffekten i de berørte områdene. I dag blir noen bydeler delt i to av E6/Ring 3. Disse vil vi binde sammen, sier planleggingsleder Petter Skjelsbæk i Region Øst.

- Vi skal også etablere sammenhengende og attraktive forbindelser for syklende og gående, og vi skal bedre framkommeligheten for næringslivet og kollektivtrafikken, men vi skal ikke legge forholdene til rette for økt personbiltrafikk. Prosjektet planlegges for målet om nullvekst i personbiltrafikken. Det regionale kollektivknutepunktet som planlegges på Bryn er viktig i denne sammenhengen. Det er ikke plass til så mange flere busser i sentrum. Derfor vil vi ha en effektiv overgang mellom buss og bane på Bryn. Dette er anbefalt i Konseptvalgutredningen for Oslo-Navet, men det er ikke avgjort hvordan knutepunktet skal utformes, sier Petter Skjelsbæk.

 

 

Forsiden akkurat nå