Fylkesveg 31, Nordbyveien bærer sterkt preg av behov for fornyelse. Fotgjengeren på det latterlige fortauet til høyre ser sikkert fram til å få noe bedre å gå på.
Fylkesveg 31, Nordbyveien bærer sterkt preg av behov for fornyelse. Fotgjengeren på det latterlige fortauet til høyre ser sikkert fram til å få noe bedre å gå på. (Bilde: Google)

Steen & Lund kan få oppdrag i Drammen

Det skal gjøres store investeringer på to fylkesveger i Drammen. Fire entreprenører har meldt sin interesse for oppdraget. Lavest ligger Steen & Lund fra nabokommunen Lier med et anbud på 94 millioner kroner.

Ledelsen er relativt betryggende. Den eneste konkurrenten som ligger i nærheten av lederen er Arne Olav Lund fra Larvik, som vil ha 99,7 millioner.

De øvrige anbyderne er Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord (109,5  mill.) og Aktiv Veidrift fra Drammen (117,2 mill.).

Oppdraget er resultatet av et samarbeid mellom Statens vegvesen og flere kabeletater. Det meste av arbeidet skal utføres på en 1,4 km lang strekning på fylkesveg 31, også kjent som Nordbyveien. Her blir det nytt fortau, og kjørebanen som er i dårlig forfatning, blir utbedret. Det blir også nytt LED-veglys.


Tett randbebyggelse

 

Vann- og avløpsledningene som ligger under vegen, blir skiftet ut, og alle luftstrekk blir lagt ned i kabler. Overvannet blir ført ned til Drammensfjorden i tre traséer som blir oppgradert.

Tett randbebyggelse og sidebratt terreng er en av årsakene til de høye anbudssummene. Det er rundt 100 grunneiere på strekningen, og dagens fortau er veldiig smalt. Det nye får en bredde på 2,25 meter.

For å redusere inngrepene i eiendommene når fortauet blir utvidet, skal det bygges 24 støttemurer, 19 av dem i naturstein.

 

17 støttemurer

Den andre vegen som skal oppgraderes er fylkesveg 319, også kjent som Svelvikveien.

Den berørte strekningen er 2,1 km lang. Her skal det bli sammenhengende fortau med en bredde på 2,5 meter. I forbindelse med vegutvidelsen skal det etableres 17 støttemurer, 11 av dem i naturstein.

Langs Svelvikveien er det også rundt 100 berørte grunneiere, men arbeidet her blir langt mindre omfattende enn det som skal gjøres på Nordbyveien. Bortsett fra utvidlelsen av fortauet blir noe masseutskifting i kjørebanen, litt oppgradering av VA-anlegget og litt tilpasning av veglyset.

 

Opsjon på Svelvikveien

 

På grunn av usikkerhet om grunnerverv og økonomiske rammer blir arbeidet på Svelvikveien en opsjon. Innen utgangen av året må Vegvesenet avgjøre om opsjonen skal benyttes .

Siktemålet er at arbeidet i Nordbyveien skal fullføres sommeren 2018. Denne vegen blir stengt for gjennomkjøring i anleggstiden.

Når det gjelder Svelvikveien er målet å bli ferdig et år senere, hvis opsjonen blir benyttet. Her skal ett felt være åpent i anleggstiden.

Prosjekteringen er utført av Multiconsult og Rambøll.

Forsiden akkurat nå