-Starter byggingen i Bodø til våren

– Dette er en endelig bekreftelse på at vi kan sette i gang for fullt. Vi planlegger byggestart for riksveg 80 Hunstadmoen-Bodøelv til våren, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Denne uka vedtok Stortinget utbygging og finansiering av Bypakke Bodø, som samlet omfatter 5,5 km hovedveg inn mot Bodø på rv 80 som kommer fra Fauske og Saltstraumen. Hele pakken har en prislapp på 2,08 milliarder kroner.

Allerede tirsdag 2. desember blir det klart hvem som ønsker kontrakten på det største enkeltprosjektet i pakken. Strekningen er 3,5 km og inkluderer 2,8 km tunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Tunnelen får to løp med to kjørefelt i hver retning. Det ene tunnelløpet skal etter planen åpnes høsten 2018; det andre noen måneder senere.

 

-Krevende år

Prosjektleder Odd Inge Bardal sier at de går inn i noen år med stor aktivitet på og langs rv. 80.

- Det blir krevende, men vi forbereder oss godt. Vi er snart i gang med den første og største kontrakten, og allerede neste år kunngjør vi oppdraget med bygging av resterende 2 km av rv. 80. Der inngår også 5 km gang- og sykkelveg, forteller han.

Bypakke Bodø er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. Alle parter bidrar til finansieringen.

Bilistene skal bidra til finansieringen gjennom at det etableres en bomring rundt Bodø. Bompengeandelen er på ca. 72 %.

 

Fra to til fire kjørefelt

Vegstrekningen er 5,5 km, hvorav tunnelen er ca. 2,8 km, hovedveg i dagen, samt omlegging av sideveger, nye gang-/sykkelvegforbindelser, kryssombygginger, riggareal og massedeponi.

Olav V. gate fram til kryss ved Gamle riksvei skal utvides fra to til fire kjørefelt. Felles for ny firefeltsveg er at kjøreretningene er separert med lav midtdeler for økt trafikksikkerhet.

 

Rv. 80 skal gå i tunnel fra Hunstadmoen til Bodin leir. Tunnelen får to løp med to kjørefelt i hver retning. Det betyr at øst- og vestgående trafikk kjører i hvert sitt tunnelløp. Fartsgrensen vil være 80 km/t. Det er forventet at 17000 kjøretøy vil benytte seg av tunnelen daglig i åpningsåret. Fra Bodin leir fortsetter vegen mot Bodøelvkrysset.

 

 

Fra kryss til rundkjøringer

Alle kryss vest for tunnelen bygges om til rundkjøringer, som gir god trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Det er lagt vekt på god framkommelighet, trafikksikkerhet og universell utforming for gående og syklende med planskilt kryssing av ny riksveg og andre veger med stor trafikk. Hensikten er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten slik at flere velger sykkel framfor bil.

 

En viktig premiss for planarbeidet har vært å komme fram til løsninger som i liten grad medfører forsinkelser for bussen. Beregninger av forsinkelser for kollektivtrafikken viser en betydelig reduksjon ved bygging av ny veg.

 

Forsiden akkurat nå