Siv Mossleth er stortingsrepresentant fra Nordland for Senterpartiet.
Siv Mossleth er stortingsrepresentant fra Nordland for Senterpartiet. (Foto: Jarle Skoglund)

Overdimensjonerte gangveier

Sp vil endre veinormalene: – Gangveiene blir så dyre at kommuner ikke har råd til dem

Senterpartiet ber Stortinget vedta mer fleksible veinormaler for gang- og sykkelveier. Mange kommuner har ikke råd å bygge etter dagens standardkrav.

Det er gjennom et forslag fra fem av Senterpartiets representanter at problemstillingen med overdimensjonerte gang- og sykkelveier nå skal opp til behandling i Stortinget.

Les også

En av forslagsstillerne, Siv Mossleth (Sp) fra Nordland forteller til Veier24 at både hun og andre av partiets stortingspolitikere har fått henvendelse fra fortvilte ordførere fra distriktskommuner, som ikke ser seg i stand til å bekoste gang og sykkelveier i henhold til veinormalene fra Statens vegvesen.

For lite fleksible

Veinormalen tar ikke hensyn til at trafikkmengden varierer mye rundt om i landet, påpekes det i Sp-forslaget. Foto: Jarle Skoglund

– Vi ønsker selvfølgelig økt satsing på gang- og sykkelveier i hele landet. Det har både en positiv klimaeffekt og helsegevinst hvis flere velger sykkel og gange fremfor bil. Men samtidig ser vi at Vegvesenets veinormaler for gang- og sykkelvei oppleves som lite fleksible.  Resultatet er overdimensjonerte gangveier, som fører til høyere kostnader enn nødvendig. Dessuten båndlegger det mer areal enn nødvendig og fører til mer nedbygging av dyrket mark, forteller Siv Mossleth.

– Veinormalene tar, slik de er utformet i dag, ikke hensyn til at det er ulike utfordringer i ulike deler av landet. Blant annet varierer trafikkmengden mye.  For mange kommuner og fylkeskommuner kan det bli dyrt dersom man skal følge Statens vegvesens veinormaler for gang- og sykkelveier. Totalt sett fører alt dette til at det blir bygd mindre gang og sykkelvei enn det man ønsker å få til, mener hun.

Les også

Terskelen for fravik for høy

Siv Mossleth mener at selv om kommuner og fylkeskommuner i dag har mulighet til å fravike veinormalene, så er terskelen for å gjøre dette høy, og det medfører ekstraarbeid og økte kostnader sammenlignet med om det fantes alternative veinormaler, for eksempel basert på trafikkgrunnlaget.

– Det er også viktig å klargjøre hvem som er veieier og har myndighet til å gi dispensasjon fra de gjeldende veinormalene. Målet med endringene som vi nå foreslår, er å gjøre det lettere å bygge mer gang- og sykkelveg til redusert kostnad, sier stortingsrepresentanten.

Nå er saken til behandling i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. De skal levere sin innstilling til vedtak i Stortinget innen 11. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå