Første salva ble avfyrt av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (til hølyre) 22. mars i år.
Første salva ble avfyrt av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (til hølyre) 22. mars i år. (Foto: Kristoffer Rød-Lindberg/Samferdselsdepartementet)

Saksbehandlingsfeil hos Statsforvalteren:

Sotrasambandet bygde uten gyldig reguleringsplan i flere dager

Entreprenøren bygde uten gyldig reguleringsplan på et av Norges største veianlegg. Etter en tabbe hos Statsforvalteren i Vestland.

Sotrasambandet var Norgeshistoriens største samferdselskontrakt da den ble inngått i 2021 til 19,8 milliarder kroner. Totalrammen for prosjektet er på 23,1 milliarder 2022-kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. Byggetiden er fem år. Hovedentreprenøren for OPS-prosjektet er arbeidsfellesskapet Sotra Link AS

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok det første offisielle spadetaket for OPS-prosjektet ved å fyre av den første salven i Kolltveittunnelen som ligger i den vestlige enden av den nye 9,4 km lange motorveien – før man kommer til Kolltveitkrysset.

Les også

Veikrysset der reguleringsplaner møtes

Den 9,7 km lange, planlagte nye fv 561 fra Kolltveitkrysset til Ågotnes fikk  en reguleringsplan vedtatt av kommunestyret i Fjell kommune (senere Øygarden kommune) 12. desember 2019.   I vedtaket ble det særlig påpekt behovet for en ny vei med god standard for nærtrafikken til de store industriområdene på Ågotnes, Kollsnes og Sture.

Men Kolltveitkrysset er også endepunktet for det nye Sotrasambandet med sin reguleringsplan.

Multiconsult hadde i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for fylkesveien fått i oppdrag å utarbeide et notat om naturmangfold i planområdet. Planens virkning på naturmangfoldet er beskrevet i et notat datert 20. mars 2018.

Og der ligger også stridens kjerne. Har man gjort en tilstrekkelig god vurdering ut fra kravene i naturmangfoldloven? Flere parter, bl.a. Naturvernforbundet Hordaland, klaget på vedtaket i kommunestyret, som måtte gå en ekstra runde med saken.

Fram og tilbake i saksbehandlingsapparatet

Dokumenter som Veier 24 har fått tilgang til viser at klagen ble avvist med vedtak i møte 18.02.2021 og kommunestyret sendte saken videre til Statsforvalteren i Vestland for endelig klagebehandling.

Statsforvalteren ga kommunen medhold og opprettholdt planforslaget med vedtak 27.05.21

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå, ga seg ikke og klaget videre til Sivilombudet 26.05.2022

Saksbehandlingsfeil hos Statsforvalteren

Nå fant Sivilombudet grunn til å se nærmere på saken og kom med en grundig utredning og et utvetydig vedtak 31.05.2023. (legg merke til at tiden går!): Det er begått en saksbehandlingsfeil.

Totalrammen for Sotrasambandet er på 23,1 milliarder 2022-kroner inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. Montage: Rambøll
  1. Sivilombudet er kommet til det at Statsforvalteren ikke har gjort en tilstrekkelig vurdering etter naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8-12, og det er begrunnet tvil om at vedtaket er gyldig.
  2. Ombudet ber Statsforvalteren vurdere saken på nytt i tråd med det som framgår ovenfor, og om å bli orientert om utfallet av den nye behandlingen. Ombudet forutsetter at Statsforvalteren selv tar stilling til om saken bør sendes tilbake til kommunen for ny behandling der.

Dermed vurderte Statsforvalteren at saken nå var slik at det var grunnlag for å endre sitt eget standpunkt fra 2021, og kom med et omgjøringsvedtak den 22.06.2023. Vedtaket om reguleringsplan for ny fv. 561 Kolltveit – Ågotnes fra tidligere Fjell kommunestyre ble opphevet.

Men i Kolltveitkrysset var Sotra Link allerede i gang med å jobbe. Nå plutselig uten gyldig reguleringsplan.

Offentlig saksbehandling i ekspressfart

På kort varsel møttes kommune, Statsforvalter og byggherren Statens vegvesen. Det ble bestemt at kommunen straks skulle sende et brev til Statsforvalteren med informasjon om følgene av siste vedtak. Og be om at Statsforvalteren gjør om sitt omgjøringsvedtak.

Statens vegvesen opplyste i et notat 28.06.23 at bygging av Sotrasambandet er avhengig av at man arbeider etter planløsninger som frem til 22.06.2023 var juridisk bindende i detaljreguleringsplanen for ny fylkesveg 561 Kolltveit - Ågotnes.

Statsforvalteren viser til at man i ettertid er gjort oppmerksom på at bygging er påbegynt innenfor planområdet og legger seg flat for innspillene.

Allerede 29.06.23 kom et omgjøringsvedtak på det forrige omgjøringsvedtaket. Dermed kan Statsforvalteren fastslå at man sitter igjen med et gyldig detaljreguleringsvedtak fra 2019. Og anleggsarbeidet på Kolltveit kan gå sin gang.

Ber om nye innspill

Samtidig vil Statsforvalteren følge opp konklusjonen fra Sivilombudet og gjøre en ny vurdering av om vedtaket fra 2021 må gjøres om. Og ber om uttalelser - bl.a. om naturverdier i Kolltveitområdet - i saken innen 28. august i år.

Statsforvalteren vil også se på om en oppdeling av foreliggende reguleringsplan i to kan bidra til en løsning, heter det i vedtaket.

Der står saken pr. i dag.

Saken er tidligere omtalt i Bt.no

Les også

Forsiden akkurat nå