Riksvei 9 nord for Besteland i Setesdal. Vi ser i nordover i retning Helle.
Riksvei 9 nord for Besteland i Setesdal. Vi ser i nordover i retning Helle. (Foto: Google Maps)

Ny riksvei 9 bygges i Setesdal

Skogen skal hogges: Første del av nytt riksveiprosjekt i Setesdal starter snart

Mye av skogen kan tilfalle hogstentreprenøren.

Vegvesenet skal bygge rundt 4,9 kilometer med ny riksvei 9 mellom Besteland og Helle i Valle kommune i Setesdal i Agder.

Nå er oppdraget med å avskoge strekningen lyst ut.

Totalt skal cirka 100 dekar flathogges langs veitraseen.

Oppdragsgiver beskriver det slik: På området er det bar- og lauvskog med en del kratt. Skogen har varierende tetthet og størrelse. Det er ikke nødvendig å fjerne kjerr som er lavere enn to meter og som har en stammediameter på mindre enn fem centimeter.

En av grunneierne ønsker selv å beholde tømmer- og vedvirke fra sin eiendom. Det kan også bli aktuelt på deler av andre eiendommer, og i så fall avregnes det etter utført mengde. Alt øvrig skogsvirke tilfaller entreprenøren, og han må selv vurdere verdien av påstående skog innenfor det området der det skal hogges.

Vegvesenet presiserer i utlysingen at det pr. dags dato ikke finnes avtaler med grunneiere om tiltredelse til alle eiendommene. Før arbeidene kan starte på hver enkelt eiendom må Statens vegvesen ha inngått avtaler med grunneieren.

Frist for ferdigstillelse for hele strekningen er 1. september i år, men for vel 4,7 kilometer er fristen en måned tidligere.

Og frist for å gi tilbud på jobben er 27. april.

Les også

Forsiden akkurat nå