Det vestre innslaget på Tromsø-siden ved Breivika med universitetssykehuset i bakgrunnen.
Det vestre innslaget på Tromsø-siden ved Breivika med universitetssykehuset i bakgrunnen.

Sikkerheten i Tromsøtunnelene skal bli bedre - nytt sikkerhetskonsept er på gang

Store deler av trafikken i Tromsø går gjennom et komplekst, labyrintaktig tunnelanlegg som ligger under bakken i sentrum av byen. Nå skal fylkeskommunen oppgradere sikkerheten i tunnelen.

– Tunnelsystemet er helt avgjørende for trafikkavviklingen i Tromsø, og det vil merkes
godt når tunnelene stenges i anleggsperioden. Det er imidlertid helt nødvendig å få
rustet opp systemet, da det begynner å dra på årene. Trafikksikkerheten er det
viktigste momentet, sier Øyvind Strømseth, avdelingsleder i Troms og Finnmark
fylkeskommune.

Fylkeskommunen har engasjert Afry til å utvikle sikkerhetskonseptet i tunnelanlegget.

– Dette er sannsynligvis et av de mest utfordrende tunneloppdragene i Norge med
tanke på brann og sikkerhet. Vi må ha en helhetlig tilnærming, se hele tunnel- og
parkeringsanlegget under ett og vurdere hvilke tiltak som totalt sett vil gi tilstrekkelig sikkerhet for alle som ferdes der, sier Thomas Ekrem, avdelingsleder i Afry.

Les også

Strenge sikkerhetskrav

Bakgrunnen for rehabiliteringen er krav i tunnelsikkerhetsforskriften, der det
stilles strengere krav enn det som var gjeldende den gang tunnelene ble bygget for
20-35 år siden.

Lyssetting er en del av sikkerhetstiltakene som planlegges når tunnelen skal oppgraderes.

I tillegg utgjør det komplekse systemet en stor utfordring, da regelverket er basert på tradisjonelle tunneler fra A til B, ikke nettverk med rundkjøringer og sammenkoblede løp, så her må det tenkes helhetlig. Et brann- og
sikkerhetskonsept vil bidra til dette.

– Det er oss bekjent ikke benyttet i tunnelsammenheng før, så dette er veldig
spennende arbeid. Når vi nå skal i gang ønsker vi også å få til et moderne anlegg som
ikke bare skal være trygt, men også oppleves trygt å ferdes i. På den måten vil vi også
redusere risikoen for uønskede hendelser og øke sikkerheten til trafikantene, sier
Strømseth.

Gjenskaper tunnelanlegget i en 3D-modell

Avdelingsleder i Afry, Thomas Ekrem,

Det finnes per i dag få tegninger for hele anlegget, men det ble for et par år siden
utført skanning av tunnelene som blir underlag for oppdraget. AFRY har benyttet data fra skanningen til å etablere 3D-modeller av anlegget som nå brukes i
brannsimuleringer av utvalgte brannscenarioer, og senere til detaljprosjektering for de ulike fagene.

– Det er for eksempel et komplisert røykspredningsbilde, spesielt hvis det skulle oppstå en større brann i nærheten av noen av rundkjøringene hvor flere av tunnelarmene møtes. Teknologien vi benytter i kombinasjon med vår fagkompetanse gjør det mulig å
synliggjøre konsekvensene av ulike brannscenarioer og anbefale tiltak som gir
tilfredsstillende sikkerhetsnivå i tunnelanlegget, forteller Ekrem.

Detaljprosjekterer tiltakene

Som en del av oppdraget skal AFRY også detaljprosjektere de tiltakene som blir
nødvendige for å heve sikkerheten og da vil den samme 3D-modellen benyttes i
prosjekteringsarbeidet.

Østre tunnelinnslag i en simulert modell.

Arbeid med selve sikkerhetskonseptet og tiltaksplaner for tunnelanlegget er nå i avslutningsfasen, og arbeid med detaljprosjektering fortsetter utover i 2022.

Afry vil være med å følge opp prosjektet til alt er ferdig bygget. I tillegg er Afrys
lysdesignavdeling Light Bureau engasjert for å utvikle et belysningskonsept for
tunnelanlegget.

Fylkeskommunen planlegger at utførende arbeider i tunnelanlegget skal startes medio 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå