Fylkesutvalget i Agder har vedtatt å ikke øke bompengesatsene på nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal.
Fylkesutvalget i Agder har vedtatt å ikke øke bompengesatsene på nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Foto: Thor Søndenaa)

E18 mellom Tvedestrand og Arendal:

Sier tvert nei til økte bompengesatser

Et enstemmig fylkesutvalg i Agder vedtok på møtet 31. januar å ikke økebompengesatsene på nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Trafikk og inntekterhar så langt ligget godt under prognosene.

Nye E18 Tvedestrand – Arendal ble åpnet 2. juli 2019. 19. september samme år startet
innkrevingen av bompenger.

Nå viser det seg at både trafikkmengde og inntekter har vært lavere enn prognosene i Prop. 86 S (2015-2016). Selv om trafikken på den gamle E18 har gått vesentlig ned, synes det åpenbart at mange fortsatt foretrekker å kjøre der i stedet for å bruke nyveien.

Les også

Takstøkning på 17 prosent

Bompengeinntektene blir også påvirket av at antallet utslippsfrie kjøretøyer øker. Ferde sendte derfor den 9. desember i fjor et brev til Agder fylkeskommune med forslag om en takstøkning på rundt 17%.

Gjennomsnittstaksten med basis i statlig tilskudd for redusert lånegjeld, er i takstvedtaket fra 10.03.2022 beregnet til 18,14 2019-kroner, som tilsvarer 20,56 2022-kroner. Realisert
gjennomsnittstakst i september 2022 var 17,57 kroner.

Foreslår å øke grunntaksten          

– Et virkemiddel ved inntektssvikt er å øke grunntaksten. For å kunne øke grunntaksten, må det være en fylkeskommunal tilslutning om endringen, skriver fylkeskommunedirektør i Agder fylkeskommune, Tine Sundtoft, i sitt saksframlegg med forslag til nye satser til hovedutvalget for samferdsel, som hadde møte den 31. januar.

Hun skriver videre:
I «Veileder» for bompengeprosjekter står det:
«Ved avvik mellom fastsatt gjennomsnittstakst og den reelle gjennomsnittstaksten
kan bompengeselskapet søke om endringer i grunntakstene. Forslag til endringer i
grunntakstene må ha tilslutning fra berørte fylkeskommuner og garantister før
Vegdirektoratet fatter eventuelt nytt takstvedtak».

Et strekningsvis bompengeprosjekt

E18 Tvedestrand-Arendal er definert som et strekningsvis bompengeprosjekt. Det betyr at
det bare er Agder fylkeskommune som må gi tilslutning til en søknad om å endre
grunntakstene for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst.

E18 Tvedestrand-Arendal er omfattet av tilskuddsordning for reduserte bompengetakster
for riksveger utenfor storbyområdene. I tillegg har prosjektet fått et ekstraordinært tilskudd i 2020, fordelt på utbetaling i 2020 og i 2021. Ferde har i sitt forslag til justerte
bompengetakster tatt hensyn til den økte statlige finansieringen.

Et enstemmig nei

Et enstemmig fylkesutvalg tok klart avstand fra takstøkningen. Høyres gruppeleder, Torunn Ostad, sa i et intervju med NRK Sørlandet tvert nei til forslaget.

– Vi er inne i en tid da det er dyrt for mange, både privatbilister, transportselskaper og
kollektivselskaper. Så dette er ikke rett tidspunkt øke satsene på. Det er viktig at vi klarer å
beholde trafikken på nye E18 og at den ikke flytter seg ut på sideveiene. Det handler om
trafikksikkerhet. Dersom inntektssvikten vedvarer, må vi be om at Staten trår til.

Les også

Forsiden akkurat nå