Langs E18 i Akershus vil samferdselsminister Jon Georg Dale justere fartsgrensen opp fra 70 til 80 kilometer i timen. Men i 2011 ble farten satt ned her for å få ned ulykkesrisikoen.
Langs E18 i Akershus vil samferdselsminister Jon Georg Dale justere fartsgrensen opp fra 70 til 80 kilometer i timen. Men i 2011 ble farten satt ned her for å få ned ulykkesrisikoen. (Foto: Frøydis Tornøe, Samferdselsdepartementet)

Fartsgrenser

Vil øke fartsgrensen på E18-strekning der lavere fart har gitt færre ulykker

Vegvesenet er faglig uenig i tre av seks forslag om høyere fartsgrense.

Samferdselsdepartementet foreslår å heve fartsgrensen på seks veistrekninger rundt om i landet, og samferdselsminister Jon Georg Dale var torsdag på valgkamparrangement i Ås i Akershus hvor han presenterte sin støtte til forslagene.

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte veiinfrastrukturen best mulig. Den respekten trafikantene har for skiltede fartsgrenser avhenger også av at grensene virker fornuftige og logiske ut fra hvordan trafikantene selv oppfatter forholdene. Derfor vil vi nå øke fartsgrensene på flere strekninger rundt om i hele landet, sier Dale i meldingen.

– Investeringer i nye veiprosjekter har hatt høy prioritet de siste årene, og standarden på veiene er hevet for at transporten skal gå raskt, effektivt og sikkert. Da er det også naturlig å se på hvilken fartsgrense som er rett på de ulike strekningene, legger han til.

Vegvesenet uenig i å øke fartsgrensen 

Det Dale ikke sier i pressemeldingen, er at på en av strekningene - E18 mellom Vinterbro i Akershus og Østfold fylkesgrense, ble fartsgrensen satt ned fra 80 til 70 så sent som i 2011, og Østlandets Blad skriver (krever abonnement) at det ikke er blitt gjort noen trafikksikkerhetstiltak på strekningen siden.

– Å sette ned fartsgrensen på E18 fra Nygårdskrysset er et helt nødvendig tiltak for å forebygge dødsulykker. Ulykkesrisikoen på denne strekningen er stor fordi den er svært trafikkert og mangler midtrekkverk eller andre tiltak mot møteulykker, skrev Vegvesenet da de meldte om fartsreduksjonen.

–  Dette er fremdeles vår faglige vurdering, ettersom det ikke er blitt gjort noen tiltak av betydning på strekningen etter 2011, sier trafikksikkerhetsdirektør Guro Ranes i Statens Vegvesen til Veier24.

Hun forteller at Vegvesenet har gjort departementet oppmerksom på at de har faglige innvendinger mot hastighetsøkningen på tre av de seks strekningene i forslaget fra Samferdselsdepartementet. I tillegg til E18 Vinterbro-Østfold grense, er de også uenige i å øke hastigheten på E16 mellom kløfta og Kongsvinger og i Hundorptunellen og Teigkamptunellen på E6 i Gudbrandsdalen.

– Gjør dere oppmerksom på disse innvendingene i høringsdokumentet?

– Departementet har bedt oss sende forslaget på høring til berørte kommuner og politidistrikter, og be om deres vurderinger av forslaget. Vi har ikke lagt inn våre innvendinger i dokumentet fordi vi vil at det skal være en prosess hvor kommunene og politidistriktene kan gjøre sine egne vurderinger uten å påvirkes av hva vi har sagt, sier Ranes.

I 2011 uttalte politiet til Østlandets Blad at de mente det var veldig godt faglig dokumentert at det ville bli færre ulykker dersom hastigheten ble satt ned fra 80 til 70 på strekningen, og direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk sier i dag til avisen at han mener det er oppsiktsvekkende at farten settes opp igjen på strekningen uten at det gjøres noen trafikksikkerhetstiltak.

– Når man nå setter opp farten igjen, må man regne med flere skader og dødsulykker, sier Johansen.

Her endres fartsgrensene

  • E18 Østfold, Marker kommune: En strekning på 0,6 kilometer blir skiltet opp fra 70 km/t til 90 km/t, mens en annen strekning på 1,5 kilometer blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E136 Møre og Romsdal, Ålesund kommune: En strekning på 4,1 kilometer blir skiltet opp fra 70km/t til 80 km/t.
  • Rv80 Nordland, Bodø kommune: En strekning på én kilometer blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E18 Vinterbro i Akershus til Østfold grense: Deler av strekningen blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E16 Kløfta-Kongsvinger: Strekningen Kløfta-Nybakk blir skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t, mens strekningen Slomarka-Kongsvinger blir skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t.
  • E6 i Gudbrandsdalen: Det blir skiltet opp fra 80 km/t til 90 km/t i Hundorptunellen og Teigkamptunellen.

De endrede fartsgrensene vil bli evaluert etter ett og tre år. I evalueringa skal det vurderes om veiene fremdeles er trafikksikre nok, og om de nye fartsgrensene har påvirket samfunnsnytten til veiene.

Vegvesenet sendte forslagene ut på høring idag, og de nye fartsgrensene vil kunne tre i kraft i september.

Sverige senker fartsgrenser

Omtrent samtidig som samferdselsdepartementet sendte ut sin pressemelding om nødvendigheten av å øke fartsgrensen på seks strekninger, sendte det svenske Trafikverket ut en pressemelding om at de senker hastigheten på flere strekninger for å bedre trafikksikkerheten på veiene.

Strekningene får satt ned fartsgrensen til 80 km/t fra 90 km/t eller høyere, og begrunnelsen er at dette er veistrekninger uten midtdeler, og at hastighetsreduksjon derfor er et effektivt tiltak mot ulykker. 

Faren for å dø i en frontkollisjon minsker nemlig med 40 prosent dersom man kjører i 80 i stedet for i 90, skriver Trafikverket.

I Sverige har antallet døde i trafikkulykker steget de siste årene, og i fjor omkom 324 personer på svenske veier. Det var 72 flere enn i 2017.

Fram til 2025 skal fartsgrensen senkes på 425 mil svenske veier. Men samtidig heves fartsgrensen på 120 mil vei som blir sikrere på grunn av montering av midtdeler eller andre tiltak.

Trafikverket skriver at de har som mål at hele E4 og deler av E10 i Sverige skal få midtdeler.

Forsiden akkurat nå