Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Bilde: Marco Urban)

Forslaget til samferdselsbudsjett for 2017:

Prioriterer store riksvegprosjekter

Regjeringen foreslår i alt 33 milliarder kroner til veiformål over Samferdselsdepartementets budsjett i 2017. Det er 2,3 milliarder kroner eller 7,3 prosent mer i forhold til saldert budsjett for 2016.

- I løpet av vår tid i regjeringen har vi sett en historisk satsing på veg som sørger for økt anleggsaktivitet i hele landet. Vi binder landsdelene tettere sammen med kortere reisetid, utvider arbeidsmarkedet for pendlere og gjør det tryggere å ferdes på norske veger, sier samferdselsministeren.

Vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet reduseres med 1,6 milliarder kroner i 2017. Det er særlig prioriteringen av tunneloppgraderinger som gjør at etterslepet reduseres. – Vi foreslår å bruke 2,5 milliarder kroner på tunneler, noe som er en økning på 350 millioner kroner fra i fjor og hele 1,9 milliarder kroner siden 2013, sier Solvik-Olsen. I 2017 planlegges det å utbedre 25 tunneler slik at de oppfyller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

Også skredsikring prioriteres, og det foreslås 659 millioner kroner til skredsikring av riksveger og 688 millioner kroner som er tilskudd til skredsikring av fylkesveger i 2017.

- Vi sørger for stadig mer miljøvennlig drift av maritim virksomhet og ser at krav til lav- og nullutslipp fører til mer drift med helelektriske ferjer. Vi har også bedt Statens vegvesen starte et utviklingsprosjekt for å vurdere hydrogen-elektriske ferjer i fremtiden, sier Solvik-Olsen. Det skal innføres betaling med AutoPASS-brikke i riksvegferjedriften. Dette vil lette trafikkavviklingen og gjøre betalingen enklere.

Regjeringen har et mål om å gjøre bompengeinnkreving mer effektiv, og arbeidet med bompengereformen er godt i gang. – Vi ønsker å redusere bompengebelastningen for bilistene og innfører derfor et årlig tilskudd på 500 millioner kroner for å senke takstene utenfor byene, sier Solvik-Olsen.

Forsiden akkurat nå