Ill.: Statens vegvesen
På høyre side blir det både kollektivfelt og sykkelveg med fortau. På venstre side blir det smale fortauet utvidet til skikkelig bredde. (Bilde: Google)

Peab leder i Trondheim

Peab har en klar ledelse over lokale entreprenører i kampen om å få utvide Bromstadvegen i Trondheim. Anbudet til Peab er på 13,942 millioner kroner. Nr. to ligger 15 prosent høyere.

Teknobygg fra Trondheim ligger på andreplass med et anbud på 16,033 mill. Alle de øvrige anbyderne fra samme by.

Grunnarbeid Service er nr. tre med 17,011 mill., fulgt av Grunnarbeid Entreprenør (18,057 mill.), Søbstad (18,610 mill.) og Din Gårdsplass (22,942 mill.).

Bromstadvegen går gjennom bydelen Strindheim øst for sentrum. Den er også kjent som som fylkesveg 864. Årsdøgntrafikken på vegen er rundt 13 000, men den har bare to felt.

Nå skal den utvides. Det kommer først og fremst fotgjengere, syklister og kollektivtrafikanter til gode.

 

Sykkelveg md fortau

Strekningen som skal utvides er 250 meter lang og går mellom Gartnerivegen og Belbuvegen. På vestsiden blir det sykkelveg med fortau og kollektivfelt med et to meter bredt grønt felt mellom.

På østsiden er det et smalt fortau i dag. Det blir utvidet til tre meters bredde, og det blir montert ny støyskjerm.

- Vi måtte ta litt av hagene på østsiden. Det ble ikke noen stor sak. Beboerne er fornøyd med å få bredere fortau og bedre støyskjerming, sier byggelder Odd Nygård i Statens vegvesen.

 

Rent vann blir renset

Oppdraget omfatter også legging av en 600 mm overvannsledning i bakken under den aktuelle strekningen på Bromstadvegen, og en kort strekning på Kong Øysteins veg. I dag er det felles overvanns- og avløpsledning her. Det medfører flere ulemper. En av dem er at rent overvann går gjennom renseanlegget for avløpsvann.

Overvannsledningen skal ligge 4-5 meter under bakken. Den blir lagt ved hjelp av grøftekasser. Odd Nygård lover at to felt skal være åpne i hele anleggstiden, men trafikken vil bli flyttet sideveis.

Den som får kontrakten skal også fjerne vegatasjon og gammel støyskjerm på den ene siden av vegen og plante nye trær.

Prosjekteringen er utført av Cowi og Statens vegvesen.

Forsiden akkurat nå