Norges hittil største fellesprosjekt har en verdi på cirka 35 milliarder kroner.
Norges hittil største fellesprosjekt har en verdi på cirka 35 milliarder kroner. (Illustrasjon: Samferdselsdepartementet)

Overfører Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss til Nye Veier

– Nye Veier har oppnådd vesentlige kostnadsreduksjoner på sine veiprosjekter. Selskapet har indikert at det er mulig å ta ut effektiviseringsvinster av fellesprosjektet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP), som ble lagt fram i mars i år, varslet regjeringen en mulig overføring av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier. I tiden etter har regjeringen vurdert spørsmålet om overføringen kan og bør gjennomføres. Avtalemessige, juridiske og andre rammevilkår har blitt vurdert. Det forteller Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Samferdselsminister Knut Arild Hariede Foto: Tor Midtbø, Samferdselsdepartementet

– Ringeriksbanen blir Norges største jernbaneprosjekt. Da vi kom i regjering i 2013, hadde dette jernbaneprosjektet nærmest ligget i dvale i flere år. Vi satte fart på prosjektet igjen. Nå er det alvor, og Ringeriksbanen skal bygges. Raskere reisetid og økt frekvens mellom Oslo og Bergen vil styrke konkurransekraften til virksomhetene mellom våre to største byer, blant annet turistnæringen i Hallingdal, sier samferdselsminister Hareide.

Les også

Stiller planleggingsmidler til disposisjon for Nye Veier

Regjeringen tar sikte på å inngå en rammeavtale og en planleggingsavtale for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss med Nye Veier i juni 2021. Dette gjør at prosjektorganisasjonen kan være på plass en gang over sommeren. Samferdselsdepartementet vil være avtalepart for selskapet.

Som følge av at Nye Veier skal overta fellesprosjektet, foreslår regjeringen å overføre deler av midlene som har blitt satt av til planlegging av fellesprosjektet på årets statsbudsjett. Det er tatt høyde for 170 millioner kroner til planlegging av dette formålet, og inntil 90 millioner kroner av disse midlene kan bli stilt til disposisjon for Nye Veier – avhengig av tidspunktet for overføringen.

Les også

Krav om innsparinger

Nye Veier er klar til å overta ansvaret for utbyggingen av Norges hittil største fellesprosjekt til en verdi av cirka 35 milliarder kroner. Foto:  Samferdselsdepartementet

Målet er at Nye Veier kan optimalisere fellesprosjektet sammenlignet med gjeldende kostnadsanslag, som i NTP er anslått til å være 35,6 milliarder kroner i alt for vei og jernbane. Fram mot en utbyggingsavtale er det samtidig behov for å vurdere framdriften og risikoen som selskapet tar på seg. Fellesprosjektet er samfunnsøkonomisk ulønnsomt å realisere.

Som følge av at Nye Veier har krav om å prioritere prosjekter etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, legger regjeringen opp til å gi selskapet egne vederlag for fellesprosjektet, i tillegg til de faste, årlige vederlag over statsbudsjettet.

I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det lagt opp til anleggsstart for fellesprosjektet i første halvdel av planperioden. Regjeringen har i NTP  òg gått inn for at Nye Veier overtar det tilstøtende vegprosjektet E16 Skaret-Høgkastet.

Les også

Behov for avklaringer

Før planleggingsavtalen med Nye Veier blir inngått i juni i år, vil Samferdselsdepartementet vurdere nærmere hvordan overføringen av kompetanse fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier skal gjennomføres. Fram mot en utbyggingsavtale er det også nødvendig å avklare blant annet grenseflater mot Bane NOR, effektmålene for prosjektet og eventuelle endringer i reguleringsplanen.

Regjeringen legger til grunn at eierforholdet til Ringeriksplanen etter ferdigstilling, i tillegg til ansvar for drift og vedlikehold av strekningen, vil ligge hos Bane NOR.

Les også

Forsiden akkurat nå