Tegningen viser hvordan fylkesveg 59 vil se ut høsten 2019. Armen som har nummer 5 er den framtidige fylkesveg 59 som vil bli lagt helt om.
Tegningen viser hvordan fylkesveg 59 vil se ut høsten 2019. Armen som har nummer 5 er den framtidige fylkesveg 59 som vil bli lagt helt om. (Bilde: Statens vegvesen)

Omfattende vegutvidelse i Tromsø


Stakkevollvegen i Tromsø skal utvides fra to til fire felt. Første etappe omfatter bare 550 meter, men jobben er komplisert. Anbudsfristen er satt til 30. august.

Stakkevollvegen er også kjent som fylkesveg 59. Den er hovedforbindelsen mellom E8 og Breivika havn, som er den viktigste godshavnen i Tromsø. Årsdøgntrafikken på vegen ligger mellom 15 000 og 16 000.

Utvidelsen til fire felt blir en omfattende oppgave. Vegvesenet har beregnet entreprenørarbeidet til 100 millioner kroner.

Øst for nåværende veg skal det etableres to nye felt. Når disse er på plass, skal nåværende veg oppgraderes. Hele vegkroppen skal skiftes ut sammen med kabler og VA-ledninger.

Tilbudet til myke trafikanter i dag er et fortau på vestsiden av vegen. Dette skal bli bedre. Etter ombyggingen blir det et fortau med en bredde på to meter og en tre meter bred sykkelbane.

Oppdraget omfatter også etablering av 300 meter støyskjermer og en rundkjøring i nordre ende av fire-feltsvegen. Videre skal det etableres en gang/sykkelkulvert nord for den aktuelle strekningen. Den skal gå under den framtidige traséen til fylkesveg 59.

Prosjekteringen av vegutvidelsen er utført av Statens vegvesen i egenregi. Cowi har hatt ansvaret for El og VA-anlegg.

Prosjektet blir finansiert med statlige og kommunale midler. Høsten 2019 skal jobben være gjort.

Forsiden akkurat nå