-Vi tar grep som skal sikre at vi får mer igjen for hver samferdselskrone. Dette vil gi oss et transportsystem som er enklere, raskere og sikrere, lover samferdselsminister Marit Arnstad.
-Vi tar grep som skal sikre at vi får mer igjen for hver samferdselskrone. Dette vil gi oss et transportsystem som er enklere, raskere og sikrere, lover samferdselsminister Marit Arnstad.

Øker NTP-rammen med 50 prosent

Nasjonal transportplan 2014-2023 inneholder en økt ramme på mer enn 150 milliarder kroner, eller 50 prosent. De neste 10 årene skal det brukes 508 milliarder statlige kroner på samferdsel. Totalt skal det brukes 311 milliarder til veg, foreslår Regjeringen.

- Vi legger nå fram en Nasjonal transportplan som er en massiv satsing på enklere, raskere og sikrere transport over hele Norge. Vi satser på miljøvennlig transport i byområdene, effektiv utbygging av de store transportkorridorene som binder landet sammen og vi legger fram planer for å korte ned reisetid på både vei og jernbane, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- De økonomiske rammene økes med om lag 50 prosent og vi tar grep som skal sikre at vi får mer igjen for hver samferdselskrone. Dette vil gi oss et transportsystem som er enklere, raskere og sikrere, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Det legges opp til å bruke vel 311 milliarder kroner på veg, 168 milliarder kroner på jernbane, nær 9,23 milliard kroner på belønningsordningen og 19,4 milliarder kroner på kystformål i perioden 2014-2023.

Til grunn for denne fordelingen ligger en differensiert transportpolitikk som tar hensyn til at de ulike transportformene har ulike egenskaper og at det er forskjellige transportbehov i ulike deler av landet. Målet er å utnytte de enkelte transportformenes fortrinn slik at de dekker transportbehovet til folk og næringsliv best mulig. 

311 milliarder kroner til veg

Regjeringen legger opp til at det skal brukes 311 milliarder kroner til vegformål i tiårsperioden. Nær 292 milliarder kroner går til riksvegnettet, mens nær 20 milliarder kroner settes av som et ekstraordinært tilskudd til fylkesveiene.

177 milliarder kroner går til investeringer på riksvegnettet, inkludert 8,7 milliarder kroner til skredsikring. Dette er nær 70 prosent høyere enn nivået i saldert budsjett for 2013.

1 280 kilometer ny riksveg blir åpnet for trafikk. 400 kilometer to- og trefelts riksveger får midtrekkverk. I tillegg kommer 380 kilometer møtefri veg på grunn av ny firefelts veg. Det gir totalt 780 kilometer møtefri veg.

 

Utvikler transportkorridorer

Regjeringen vil utvikle transportkorridorer som binder landsdeler sammen, og utvikle det norske vegnettet slik at lengre sammenhengende strekninger får god standard. Forbindelsene E6, E10, E16, E18, E39 og E134 er derfor prioritert.

Reisetidsreduksjoner er viktig for regional utvikling. Tiltakene i meldingen vil gi reduserte reisetider i planperioden. Siden 2005 er reisetiden på E39 redusert med 50 minutter. Prosjektene som nå skal realiseres, gjør at reisetiden reduseres med ytterligere 1,5 time. Reisetiden på E6 vil bli betydelig redusert, E16 Oslo - Bergen får redusert kjøretid på 30 minutter og reisetiden på E18 reduseres med 20 minutter.

 

Drift og vedlikehold øker 20 prosent

Vel 105 milliarder kroner er satt av til drift og vedlikehold av riksveger. Årlige gjennomsnittsbevilgninger til drift og vedlikehold vil ligge nesten 20 prosent høyere enn i 2013. Forfallsveksten vil stoppe tidlig i NTP-perioden. I løpet av perioden vil forfallet reduseres.

Fylkene har prioritert vegnettet som de tok over fra staten i 2010. Regjeringen ser likevel at fylkene ikke vil greie å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet uten ekstraordinær statlig finansiering. Derfor styrkes rammetilskuddet til fylkeskommunene med 10 milliarder kroner i 10-årsperioden. I tillegg legges det opp til en årlig tilskuddsramme til rassikring på fylkesvegnettet, og nær 2,3 milliarder kroner til rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene. Samlet betyr det nær 20 milliarder kroner per år til fylkeskommunene for at de skal kunne heve standarden på fylkesvegnettet.

- Innsatsen på skredsikring har aldri vært høyre enn den vil bli i kommende 10-årsperiode. Vi mer enn oppfyller løftet vårt i NTP 2010-2019 om å bevilge 1 milliard kroner til rassikring per år. Samlet innsats per år for fylkes- og riksvegnettet vil være på gjennomsnittlig 1,5 milliarder kroner i året, sier samferdselsminister Arnstad.

Forsiden akkurat nå