Nytt bypakkeprosjekt på gang i Bodø - slik kan det bli seende ut
(Martin Gramnæs)

Nytt bypakkeprosjekt på gang i Bodø - slik kan det bli seende ut

Satser op byggestart tidligst i 2019. 

Når Nordstrandveien skal oppgraderes blir det først og fremst lagt til rette for mer gange, sykkelbruk og gode kollektivløsninger, melder Statens vegvesen i en pressemelding. 

– Dette er i tråd med bypakkens mål om å legge til rette for mer miljøvennlige transportformer. Det gjør vi ved å etablere gjennomgående sykkelveger med høy standard, adskilte gangløsninger og tilrettelegging for buss, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Separat sykkelvei

Forslag til detaljreguleringsplan for fv. 834 Nordstrandveien ligger nå til offentlig ettersyn, og fristen for å komme med merknader er 25. mai 2018.

Hovedelementet i forslaget er separat sykkelvei med fortau på vestsiden av Nordstrandveien, fra Mælen til Rønvikkrysset. På motsatt side av Nordstrandveien er det foreslått gjennomgående fortau. Det foreslås også nye busslommer, kantstopp og et filterfelt for bussen ved den planlagte rundkjøringen i Mælen.

Slitt vei

– Når vi prioriterer gående, syklende og kollektiv blir det behov for et bredere gateprofil, og dette vil gi endrede adkomst- og parkeringsforhold for naboene, særlig på vestsiden av gata. Nordstrandveien er dessuten slitt og trenger en skikkelig oppgradering. Til sammen bidrar alle tiltakene til en tryggere strekning med høyere standard og større gatepreg.

Etter merknadsbehandlingen sendes forslaget over til Bodø kommune, med plan om politisk behandling til høsten. 

Prosjektet er trolig ikke fullfinansiert innenfor dagens bypakke, og byggestart skjer tidligst høsten 2019. 

Forsiden akkurat nå