Fv. 353 i Bamble kommune er hovedforbindelsen mellom Bamble og Skien på vestsiden av Frier-fjorden
Fv. 353 i Bamble kommune er hovedforbindelsen mellom Bamble og Skien på vestsiden av Frier-fjorden (Illustrasjon: Samferdselsdepartemnetet)

Ny fv. 353 mellom Rugtvedt og Surtebogen i Bamble klar for Stortingsbehandling

Prosjektet gjelder bygging av 3,9 km tofelts fylkesvei med forsterket midtoppmerking i ny trasé.

Finansieringen av prosjektet er basert på midler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, Bamble kommune, Nye Veier AS og bompenger. Det er lagt opp til anleggsstart i løpet av 2023 med ferdigstilling i 2025.

51,5 prosent dekkes inn med bompenger

Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 598 millioner kroner, der fylkeskommunensS bidrag til prosjektet utgjør til sammen 290 mill. 2022-kr. hvor merverdiavgiftkompensasjon er inkludert med 92 mill. kr.

  Foto: Jarle Skoglund

I den summen har Bamble kommune bidratt med 41 mill. 2022-kr og et anleggsbidrag på 49 mill. 2022-kr fra Nye Veier AS.

Det er lagt til grunn et bompengebidrag på 308 mill. 2022-kr. Dette utgjør 51,5 pst. av finansieringsrammen.

18 ulykker siste ti år

Fv. 353 i Bamble kommune er hovedforbindelsen mellom Bamble og Skien på vestsiden av Frierfjorden, og er veiforbindelsen til nasjonalt og regionalt viktige industriområder på bl.a. Rafnes, Rønningen og Skjerke. Veien er også viktig for lokaltrafikken i kommunen. Spesielt har strekningen Rugtvedt – Surtebogen dårlig standard, og er ulykkesutsatt.

Framkommeligheten for tunge kjøretøy på dagens vei er svært redusert. Store deler av strekningen mangler i dag tilbud til myke trafikanter. Ny vei vil gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, og vil avlaste nærmiljøet langs dagens trasé, heter vdet i stortingsproposisjonen.

Det har i tiårsperioden 2011–2020 vært 18 ulykker på strekningen. Det er ingen alvorlig skadde i perioden, men 16 personer med lettere skader

Forsiden akkurat nå