Ny firepartiregjering: Flere prosjekter til Nye Veier og fartsgrense på 120 km/t

Detaljeringsgraden for hva H, FrP, V og KrF vil gjøre på vei øker i den nye regjeringsplattformen, sammenlignet med den forrige.

Gardermoen 20190117.S Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfomen.Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Gardermoen 20190117.S Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfomen.Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
17. jan. 2019 - 22:52

Her er smørbrødlista den nye regjeringen skal styre vegpolitikken etter:

 • At fremtidige nasjonale transportplaner gjøres mer overordnede og strategiske for å sikre en mer kostnadseffektiv og helhetlig utbygging, og strømlinjeforme NTP-prosessen slik at neste NTP i større grad utarbeides med økt politisk styring i planfasen og tidlig involvering av relevante aktører.
 • Sørge for at arealplanlegging samordnes bedre med utbygging av infrastruktur
 • Legge til grunn en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken og prioritere holdningsskapende arbeid, vedlikehold og fornying av infrastrukturen og møtefrie hovedveier for å øke trafikksikkerheten.
 • Øke Nye Veiers portefølje i kommende NTP, både når det gjelder antall prosjekter og finansiering slik at veiselskapet får økt ansvar for oppfølging av NTP på de viktigste europaveiene.
 • Fortsette arbeidet med å modernisere Statens vegvesen, med mål om større handlingsrom og mer effektiv tjenesteproduksjon.
 • Sikre et desentralisert tilbud innen trafikant- og kjøretøyområdet i Statens vegvesen, blant annet gjennom økt bruk av teknologi og samarbeid med private aktører.
 • Vurdere i kommende NTP hvordan staten kan bidra til at enkelte fylkesveier med høy andel tungbiler og eksport best mulig kan rustes opp.
 • Planlegge og bygge nye veistrekninger med et langsiktig perspektiv, slik at det tas høyde for en eventuell fremtidig kapasitetsutvidelse, hensyntatt kostnader.
 • Legge til grunn Barnas Transportplan som en viktig del av NTP-arbeidet.
 • Prioritere skoleveiene og barns trafikksikkerhet.
 • Stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i alle offentlige ferge- og hurtigbåtanbud, der det ligger til rette for dette.
 • Begrense bruken av streknings-ATK (automatisk trafikkontroll).
 • Vurdere endringer i fartsgrenser slik at de er bedre tilpasset veiens beskaffenhet og moderne kjøretøy, herunder vurdere økt fartsgrense på de beste motorveiene.
 • Åpne for fartsgrense på 120 km/t der dette gir økt samfunnsøkonomisk nytte og trafikksikkerheten blir ivaretatt.
 • Legge til rette for at trafikanter kan få mer informasjon om bil- og sjåførrelaterte tjenester, slik som skilting til energipunkter, overnatting, spisesteder, knutepunkt og kulturattraksjoner.
 • Legge frem en rasteplasstrategi.
 • Legge vekt på behovene til bil- og motorsykkelentusiaster der kjøretøy brukes til fritid og hobby.
 • Utrede ytterligere forenkling av førerkortkravene.
 • Fortsette arbeidet med å forenkle kjøretøytekniske regler.
 • Fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere bompengebelastningen for bilistene.
 • Innføre fradrag for bompengeutgifter.
 • Sikre at utenlandske vogntog betaler bompenger og andre avgifter.
 • Redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende NTP.
 • At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet.
 • Fortsette reduksjonen av takster i eksisterende bomprosjekter gjennom å doble bevilgningene til tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning.
 • At bompengeandelen i nye prosjekter ligger fast eller reduseres når kostnadene ved prosjektet reduseres.
 • Åpne for lengre nedbetalingstid for bompengegjeld i fergeavløsningsprosjekter.
 • Innføre statlig delgaranti for bompengelån til riksveiprosjekter i fylker som er nær grensen for hvor mye garantier de kan stille, der ordningen gir en reell risikodeling mellom stat og fylke.
Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.