Mer nedbør og ekstremvær betyr økt behov for rassikring og klimatilpasning av veinettet.
Mer nedbør og ekstremvær betyr økt behov for rassikring og klimatilpasning av veinettet. (Foto: NAF)

NAF: Mange mener at vedlikehold av veiene er viktigere enn nybygging

Nye tall fra NAF viser at vedlikehold av veiene er mye viktigere for folk enn å bygge nytt.

– Økt nedbør og ekstremvær gjør behovet enda mer akutt. Politikerne må snu brøken og prioritere vedlikehold mye høyere, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Norges Automobil-Forbund i en pressemelding.

Mens flertallet av folk vil prioritere vedlikehold, brukes kun en av fem kroner som går til vei, på veier vi allerede har.

I NAFs Trafikantbarometer for 2021 svarer litt over halvparten, 51 prosent, at politikerne bør prioritere vedlikehold av veier. Under en tredel, 31 prosent, mener at de bør prioritere å bygge nye veier. Mer enn 4000 personer er spurt.

Les også

Enormt og økende forfall på veiene

Etterslepet på norske veier vil koste om lag 100 milliarder kroner å utbedre. Mesteparten av dette er på fylkesveiene.

– Veiene skriker etter vedlikehold og klimatilpasninger, og behovet for skredsikring er stort. Med dagens tempo vil det ta 35 år å sikre veinettet mot skred og ras, sier Handagard i meldingen.

Endringer i klimaet vil vi få følger for værforhold og nedbørsmengder, rasfaren vil øke og ras og skred kan komme på nye steder. Også Statens vegvesen har advart mot dette.

– Signalet fra folk til politikerne er tydelig, de ønsker større fart på veivedlikeholdet, og de mener dette er viktigere enn nye, store gigantprosjekter, sier Handagard.

Les også

Bompengetrøtthet

NAF mener det er to grunner til at folk vil prioritere vedlikehold foran nye veier:

– Det ene er en bompengetrøtthet blant norske bilister. Alle vet at nye veier betyr enda flere bompenger. Når politikerne vedtar å bygge en ny vei så sender de store deler av regningen til landets bilister. Ferjefri E39 er ett eksempel på en strekning der bompengeregningen blir høy, sier hun.

– Det andre er at folk ikke forstår hvorfor det bygges så dyrt og så mye nytt, samtidig som de nedslitte veiene de kjører på til daglig ikke prioriteres, i form av vedlikehold, opprusting og forbedring, sier hun.

NAFs Trafikantbarometer 2021 publiseres senere i år, og er en landsrepresentativ undersøkelse utført av Kantar på vegne av NAF i perioden januar-februar 2021. Mer enn 4000 personer har svart på spørsmålene i det som er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns hverdagsreiser og holdninger til transport, miljø og klima.  Dette er femte utgave av Trafikantbarometeret.

Her er spørsmålet som personene svarte på i NAFs trafikkbarometer:

«Av de følgende ulike tiltakene, hva mener du er viktigst at politikere prioriterer?»
(Velg de tre alternativene du mener er viktigst at politikerne prioriterer.)

 Tiltak

Prosent

Satsing på kollektivtransport

52

Vedlikehold av eksisterende veier

51

Mer satsing på jernbane

38

Utbygging av nye veier

30

Bedre tilrettelegging for sykling

28

Tilrettelegge for miljøvennlige biler

21

Bedre tilrettelegging for fotgjengere

16

Utbygging av ferjetilbudet

6

Les også

Forsiden akkurat nå