Her er strekningen mer eller mindre ferdig. Utsikten er nordover. (Bilde: Bjørn OIav Amundsen)
prosjektet inngår flere kryssende bruer for tilstøtende veger kommer innpå E39. (Bilde: Bjørn Olav Amundsen)
Ganske mye støyskjermer og murer er bygd i prosjektet. (Bilde: Bjørn Olav Amundsen)
Vegvesenets prosjektleder Per Ove Stokkeland.

E39 Hove-Sandved

Nå løsner køene i Sandnes

1,4 kilometer ny E39 skal fjerne mye kø vest for Sandnes.

  • Prosjekter

– E39 med utvidelse til fire felt sto ferdig før ferien, sier Vegvesenets prosjektleder Per Ove Stokkeland.

 – Det pågår i tillegg omfattende opprusting av den tilliggende fylkesveg 325 Jærveien, som også er en del av prosjektet. Jærveien skal også utvides til fire felt i en strekning på 650 meter samt at gangs- og sykkelsystemet bygges om på samme strekning. Arbeidet med denne strekningen vil pågå frem til oktober 2017, forteller han.

 

Mange berørte veger

Sånn blir det seende ut: Den gamle tofelts motorvegen er utvidet til cirka 25 meter bred firefeltsveg med midtdeler over 1550 meter. Samtidig er altså flere andre tilhørende strekninger bygd om.

Krysset med fylkesveg 325 Jærveien er bygd om ved at sørgående på-rampe legges sammen med sørgående av-rampe. Rampekryssene er bygget om til rundkjøringer. Kryss med riksveg 13 er bygget om for å kunne håndtere økt trafikk til og fra riksveg 13 og tilknytningen til fylkesveg 330 Hoveveien.

Fylkesveg 325 Jærveien er utvidet fra to til fire felt i en lengde på cirka 800 meter. Kryssene med rampene fra E39 er bygd om til rundkjøring, og eksisterende rundkjøring med Sandvedhagen utvides. De to nye feltene i Jærveien brukes til kollektivfelt.

Riksveg 13 er utvidet til fire felt fra fylkesveg 334 Ålgårdsveien vestover mot kryss med E39. Dagens bru over E39 er erstattet av ei bredere bru.

Landbruksveg og gang- og sykkelveg krysser E39 på bru på Hove. Langs Jærveien er det lagt til rette for sykkelfelt på begge sider av vegen. I tillegg er det separat gang- og sykkelveg på begge sider av Jærveien. Gang- og sykkelvegen er sammenhengende på vestsiden, men er på østsiden brutt under Sandved bru (E39). Gang-sykkelvegkryssing skjer planfritt, enten i undergang eller på bru. Gangvegsystemet har forbindelse til turvegene i Sandvedparken.

 

Stor rushtrafikk

– Bakgrunn for utbyggingen er at det er stor trafikk i rushen og trafikken står ofte stille. De nye vegene betyr først og fremst en forbedring for nordgående trafikk i morgenrushet, sier Stokkeland.

– Neste trinn på denne vegen vegen vil være en etappe videre sørover mot Ålgård. Her pågår det arbeid med reguleringsplan, sier han.

– Utfordringen på prosjektet har først og fremst vært trafikkavviklingen. Det er stor trafikk på E39 og Jærveien og riksveg 13. Men trafikken har stort sett vært upåvirket i anleggsperioden, forteller Stokkeland.

– Det har vært en del store omlegginger av kabler og ledninger. Vi har hatt en flink entreprenør som har løst utfordringen på en tilfredsstillende måte, sier han.

– Det har ikke vært særlige problemer som skyldes terreng og grunnforhold. Men vi har måttet ta en del hensyn når vi har bygd ny bru ved siden av eksisterende  konstruksjon. Da er det en utfordring å ikke undergrave og skade eksisterende konstruksjon. Omfattende spuntearbeid måtte til for å hindre det, sier Stokkeland.

 

– Veldig greit prosjekt

Fakta om :

E39 Hove-Sandved

Omfang: 1,4 km ny firefeltsveg. Jærveien opprustes med fire felt og gang- og sykkelveg over 650 meter. Riksveg 13 rustet opp. Del av Nord-Jæren-pakken.

Flere konstruksjoner samt 3400 m2 murer og 8000 m2 støyskjerm er satt opp.

ÅDT: Ca. 35.000 på E39

Hovedentreprenør: Skanska

Kontraktsverdi: 330 mill kr. netto

Totale prosjektkostnader: Ca 730 mill. kr. inkl. prosjektering, grunnerverv, mva. etc.

Finansiering: Stat og bompenger

Åpning: Rundt 1. juli 2017

– Det har gått veldig greit for seg. Jeg tror ikke det er noen store kommentarer å knytte til dette prosjektet. Her kan vi være fornøyd, sier Skanskas prosjektleder Dag Kjell Søiland.

– Det er alltid noen overraskelser med de vanlige tingene blant det som er nede jorda. Uavklarte ting som dukker opp og som vi bare må regne med med, sier han.

– Men det er jo et område med tung trafikk, E39 er jo innfartsåre både til Stavanger og Sandnes, og det har vært mye jobb med å passe på at alt blir avviklet så smidig og sikkert som mulig, sier Søiland i Skanska.

Forsiden akkurat nå