Samferdselsminsiter Liv Signe Navarsete reiste til Kåfjord og klippet snora sammen med regionvegsjef Torbjørn Naimak og vegdirektør Olav Søfteland. (Bilde: Lisa Sundstrøm, Statens vegvesen)
Den 3,2 km lange Isfjelltunnelen i Kåfjord kommune er den siste tunnelen Mesta har drevet uten å ha vunnet en anbudskonkurranse først. (Bilde: Ivar Kaino, Statens vegvesen)

Mestas ryggsekk er tom

Det siste anleggsoppdraget Mesta fikk uten konkurranse, er avsluttet. Samferdselsministeren markerte begivenheten 29. oktober da hun åpnet den 3,2 km lange Isfjelltunnelen i Nord-Troms. Tunnelen erstattet en rasutsatt strekning på E 6.

Vegvesenets produksjonsavdeling ble nedlagt 1. januar 2003. Fra samme dato ble alle igangsatte prosjekter som Vegvesenet hadde i egenregi, overtatt av det nyetablerte entreprenørselskapet Vegproduksjon som senere fikk navnet Mesta.

De overtatte prosjektene har ofte blitt omtalt som Mesta «ryggsekk». De skulle være sikkerheten for at det nye selskapet hadde nok å jobbe med mens det etablerte seg i et konkurranseutsatt marked.

Videreføring av påbegynte oppdrag ga Mesta mye å gjøre den første tiden etter etableringen, men etter hvert som de ble fullført utgjorde de en mindre og mindre del av oppdragsmengden. Nå er ryggsekken tom for anleggsoppdrag, men Mesta har fremdeles mange vedlikeholdskontrakter som er overtatt etter Vegvesenet.Raskere og billigere

Isfjelltunnelen er den andre rassikringstunnelen som er fullført i Kåfjord kommune på kort tid. I juli 2003 ble den 2,2 km lange Skardalstunnelen på E6 tatt i bruk. Den var også en del av Mestas ryggsekk. Begge tunnelene ligger på sørsiden av Kåfjorden som er en sidearm til Lyngen.

Isfjelltunnelen er en del av en 6,6 km lang strekning på E6 mellom Birtavarre og Bånes. Åpningen skjedde et år tidligere enn planlagt og til en pris som ligger 20 millioner kroner lavere enn beregnet.

Forseringen skyldes at prosjektet ble tilført ekstra midler. Da Mesta gikk løs på Isfjelltunnelen etter at Skardalstunnelen var ferdig i 2003, var bevilgningstakten så lav at det ikke var hensiktsmessig å drive fra to sider. Senere kom det mer penger og Mestas folk kunne åpne en ny stuff. Besparelsen fulgte av forseringen. En vesentlig del av de 20 sparte millionene er reduserte byggherrekostnader. Noe skyldes også redusert prisstigning som følge av kortere byggetid.Stengt 2-3 ganer i året

Regningen for strekningen Birtavarre-Bånes er på 260 millioner kroner. De totale kostnadene for rassikring av E6 i Kåfjord kommune kommer på 420 millioner kroner. Dette beløpet omfatter anlegg av Skardalstunnelen med tilstøtende veger, og utvidelse av grøfter på en 400 meter lang strekning ved Manndalsklubben vest for de to tunnelene.

Åpningen av Isfjelltunnelen betyr en stor forbedring for trafikantene på E6. Gamle E6 forbi tunnelen var stengt av ras 2-3 ganger om året. Under snøsmeltingen var det spesielt utrygt. Noe av tunnelmassene er brukt til å bygge opp rasvoller på vegstrekningen i dagen mellom tunnelene. Her er det også etablert en rasteplass ved hjelp av de samme massene.Langt fram til sikker veg

Begge tunnelene har profil T 8,5. Isfjelltunnelen går for det meste gjennom fyllitt. Fjellet er skifrig og kvaliteten dårlig over store deler av tunnelen, men ikke dårligere enn det byggherren regnet med på forhånd. 12 000 bolter, 42 400 kvm PE-skum og 4 400 kbm sprøytebetong har gått med til sikringen av den 3,2 km lange tunnelen. I Skardalstunnelen var forholdene mye bedre. Tunnelmassen derfra kunne brukes i overbygningen på vegene.

Til tross for de store investeringene er E 6 langs Kåfjorden og Lyngen langt fra rassikker. Omfattende omlegginger må gjennomføres på strekningen Manndalen-Skibotn før de vegfarende kan føle seg helt trygge. Noen utsikter til snarlig anleggstart er det ikke. Trasévalget er ikke avgjort, Vegvesenet arbeider med tre alternativer for rassikring av denne strekningen.

Forsiden akkurat nå