NYHETER

Mer til nye veger - men bak NTP

Den avtroppende regjeringen er rundhåndet i sine forlag til nye veger for neste år . Størst økning er det på nye veginvesteringer med 356,8 millionar kroner eller 6,3 prosent mer enn for 2005. Taperen en drift og vedlikehold. Og ambisjonene fra Nasjonal Transportpan følges ikke opp.

Jarle Skoglund
14. okt. 2005 - 10:27

Anleggstart for ti nye veganlegg til neste år

Regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag at det settes i gang ti nye, større vegprosjekt til neste år. Fire av dem er på stamvegnettet og seks på andre riksveger.

Samferdselsdepartementet går inn for å sette i gang disse nye prosjekta på stamvegnettet:

* E6 Vinterbru – Assurtjern i Akershus

* E18 Frydenhaug – Eik i Buskerud

* E16 Borlaug – Voldum i Sogn og Fjordane

* E6 Vest for Alta (Langnesbukta – Jansnes) i FinnmarkFor såkalt ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utanom stamvegnettet, er det for neste år lagt opp til anleggsstart på disse nye, større vegprosjektene:* riksveg 283 Øvre Sund bru i Buskerud

* riksveg 465 Kjørrefjord – Ulland i Vest-Agder

* riksveg 44 Omkjøringsveg Klepp i Rogaland

* riksveg 48 Hafskorberget i Hordaland

* riksveg 57 Espeland – Herland i Bergen i Hordaland

* riksveg 557 ringvest vest i Hordaland

Regjeringa foreslår en samlet bevigning til veger på 12 678,4 millioner kroner over statsbudsjettet for 2006. Dette er 550 millionar kroner eller 4,3 prosent meir enn for 2005, når ein tar omsyn til innføring av ny ordning med nettoføring av merverdiavgiften i statsforvaltninga.

I tillegg til det som kommer via statsbudsjettet, tilkommer 3 400 millionar kroner som bompengeselskapa vil stille til rådvelde neste år for å finansiere delar av utbygginga av riksvegnettet.Nedgang for drift og vedlikehold

5 658 millionar kroner er satt av til trafikktilsyn, drift og vedlikehald av riksvegnettet. Dette er 45 millionar kroner meir enn for 2005, men korrigert for prisstigning representerer dette en reell nedgang. Overraskende ut fra de stor utfordringene som ligger nettopp på vedliekholdssiden, og Statens vegvesen har store forventninger om at de rød-grønne vil rette opp denne posten.

Innen drift og vedlikehold blir blant annet fornying av skilt langs vegene og gjennomføring av strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten prioritert.Investeringer Nær 5,7 milliarder kroner

I alt 5 693,4 millionar kroner er foreslått som statlege bevilgninger til riksveginvesteringer. Dette er 356,8 millioner kroner eller 6,3 prosent mer enn for 2005.

I tillegg til ”ordinære riksveginvesteringar” omfattar denne potten også penger fra budsjettposten ”rassikring”. Beløpet omfatter dessuten midlar fra nokre særlege budsjettpostar som gjeld utbygging av E18 Bjørvika i Oslo.Riksvegveginvesteringene og posten for ”forsøk” er fordelt slik:* 2 759 millioner kroner (ekskl. meirverdigavgift) til utbygging på stamvegnettet.

* 1 733 millioner kroner (ekskl. meirverdiavgift) til fylkesfordelt ramme. Dette er midler som skal brukes til utbygging av såkalte”øvrige riksvegar”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet. Midlene blir bevilget over budsjettposter for både ordinære riksveginvesteringer og budsjettpost for ”forsøksordninger”Rassikring: 520 millionar kroner

Den avtroppende regjeringen foreslår å bruke ca 520 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på vegnettet. Av dette beløpet er 203 millioner kroner løyvingar under den særlege busjettposten ”Rassikring”, om lag 300 millionar gjeld investeringsmidlar til andre prosjekt og tiltak med rassikringsgevinst, medan det ved hjelp av bompenger vil bli brukeomkring 17 millioner kroner til rassikring.

For 2006 er det planlagt å utbetre fire rasutsatte strekninger og 29 rasutsette punkt på vegnettet.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.