Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen. (Foto: Knut Opeode, Statens vegvesen)

Vegdirektøren: Klimavennlig veibygging skal lønne seg

Statens vegvesen tar et skikkelig klimagrep. Nå skal entreprenører, leverandører og rådgivere som kommer med gode klimaløsninger belønnes med en egen klimabonus.

Like før jul i fjor skrev jeg på vegne av Statens vegvesen under kontrakt på ny E16 i Jevnaker og Ringerike kommune. I konkurransegrunnlaget var det blant annet krav om løsninger som sikrer «reduserte klimagassutslipp».

Videre er det stilt krav om at entreprenøren skal velge trasé, maskiner, utstyr, materialer, metoder og løsninger som bidrar til reduksjon i klimagassutslipp fra bygging og drift av veistrekningen. Valgene skal dokumenteres i et klimagassbudsjett. I tillegg til de generelle kravene om klimagassbudsjett og -regnskap er det satt opp spesifikke bestemmelser om bonus eller trekk knyttet til leveranser av betong og asfalt.

Vi vil nå teste ut liknende kontrakter i flere av våre utbyggingsprosjekter. Det tydelige signalet vi ønsker å sende er: Vi trenger gode samarbeid i bransjen som sikrer fremtidsrettede klimaløsninger.

Krav om klimabudsjett og klimaregnskap i gjennomføringsfasen er viktig når vi skal kutte klimautslippene med 40 prosent i store veianlegg og 50 prosent på drift og vedlikehold av riksveinettet før 2030.

Vegvesenet har i flere år jobbet for å redusere transportomfanget med personbil ved å legge til rette for mer miljøvennlig transport, restriksjoner på biltrafikk i de største byene og bedre samordning av areal- og transportplanlegging.

Gjennom flere år har utslippene fra veiprosjekter vært store. Klimakrav i konkurransegrunnlag og kontrakter for veiprosjekt skal gjøre oss sammen i stand til å stille effektive og gjennomførbare krav om klimakutt. I tillegg ønsker vi å være en pådriver i arbeidet med å tilrettelegge for grønn industriutvikling.

Dette vil være et viktig bidrag til å oppfylle de nasjonale målene for norsk klimapolitikk

En rapport laget for Statens vegvesen viser at det med god planlegging er mulig å bruke lavkarbonbetong over hele landet. Betong er CO2-verstingen i veianlegg. Etter betong er stål og særlig armeringsstål den største kilden til klimagassutslipp. Større bruk av resirkulert stål vil være et viktig bidrag til lavere CO2-utslipp. Det er også mulig å bruke mindre armeringsstål med bedre planlegging. Dette gir også lavere anleggskostnader.

Vegvesenet har et godt samspill med entreprenørsiden i arbeidet med å få ned utslipp av klimagasser fra store veiprosjekter. Flere entreprenører har etterlyst konkrete klimakrav i kontraktene- noe jeg registrerer med glede.

På den måten jobber vi sammen med entreprenører og alle relevante aktører for å bli en mindre del av klima-problemet, og en større del av løsningen.

Forsiden akkurat nå