De som evner å lære av tidligere feil, dele erfaringer og kompetanse på en raus måte, utvikle og utnytte relevant teknologi vil lykkes med store infrastrukturprosjekter i fremtiden, mener artikkelforfatterne.
De som evner å lære av tidligere feil, dele erfaringer og kompetanse på en raus måte, utvikle og utnytte relevant teknologi vil lykkes med store infrastrukturprosjekter i fremtiden, mener artikkelforfatterne. (Foto: Elnur Amikishiyev/Colourbox)

Nytenkning og kompetansedeling må til i samferdselssektoren

Hvordan skal Norge nå målet i Nasjonal Transportplan om «Mer for pengene»? Det krever nytenkning og raus deling av kompetanse og erfaring mellom de store, offentlige byggherrene i samferdselssektoren.

Nasjonal transportplan 2022–2033 ble lagt frem i mars, og presenterer regjeringens transportpolitikk for de tolv neste årene. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet, og planen er bygget rundt fem likestilte mål som gir retningen for ressursbruken i perioden:

  1. Mer for pengene
  2. Effektiv bruk av ny teknologi
  3. Bidra til oppfyllelse av Norges klima og miljømål
  4. Nullvisjon for drepte og hardt skadde
  5. Enklere reisehverdag og økt konkurransekraft for næringslivet

«Mer for pengene», eller sagt på en annen måte, mer for de 1200 milliardene som ligger i potten, er noe som engasjerer oss i Inventura. Der tidligere nasjonale transportplaner har forsøkt å detaljstyre etater og prosjekter legges det i større grad til rette for kontinuerlig optimalisering av prosjekter og tiltak. Regjeringen fremhever at det ikke er ønskelig å ha en transportplan som låser ressursbruk og prosjektutforming uavhengig av kostnadsøkninger, nye teknologiske muligheter eller endringer i transportbehovet.

Erfaringsutveksling

Erik Førde er Senior Manager i Inventura

Sentralt i å nå dette målet er større grad av erfaringsutveksling på tvers av de store offentlige byggherrene. Inventura har jobbet, og jobber for, alle de store aktørene innenfor transport og samferdsel i Norge. Vår erfaring er at alle er sterke på noe som andre kan lære av. Ikke minst gjelder dette innenfor vårt kjerneområde – anskaffelser og kostnadsstyring. Organisasjonene jobber ofte ulikt på dette området, helt fra valg av gjennomføringsmodeller og utforming av kontraktstrategier til hvordan en spesifiserer krav til bærekraft og følger opp i kontraktene.

To offentlige byggherrer som over tid har fått styre en portefølje og gjøre ting på sin måte, er Nye Veier og Bybanen utbygging. Disse byggherrene bruker mye ressurser på prosjekteringen, utforming av kontraktstrategier, leverandørdialog og anskaffelsesprosedyrer som er tilpasset markedssituasjon og prosjektene. Prosjektene leveres i stor grad på tid, kost og kvalitet – noe som ikke er en selvfølge ved prosjekter innenfor offentlig infrastruktur.

Bruke leverandørmarkedet

Arne Sivertsen er partner i Inventura

Vegsektoren har gjennomgått en stor endring også det siste året med omorganisering (divisjonalisering) av Statens vegvesen, og en overføring av mye sektoransvar til fylkeskommunene. Her ser vi økt fokus og vilje til å bruke regelverket for offentlig anskaffelser på en måte som i større grad utfordrer egen organisasjon og bruker kompetansen i leverandørmarkedet på en bedre måte.

Det er helt klart byggherrene er, og skal være ulike, men gitt føringene fra NTP mener vi at det vil være avgjørende at en i større grad må søke nye løsninger, raskere. En tilnærming til dette er å lære av det andre sammenlignbare organisasjoner har erfart. Slik kan en gjerne også unngå mer dyrekjøpt erfaringer … Spørsmålet er hvordan man best kan spre kunnskap og erfaringer mellom etatene på en god måte?

Tre veier til målet

Vi tror at det er flere måter å gjøre det på, og det ene tilnærmingen utelukker ikke den andre:

  1. Systematisk og tverrfaglig erfaringsutveksling gjennom etablering av møteplasser, der ledere for større prosjekter og prosjektporteføljer møtes jevnlig for å diskutere problemstillinger, erfaringer og bruk av nye arbeidsmetoder.
  2. Utfordre rådgivere og konsulenter til å i større grad bruke sine erfaringer fra ulike bransjer og kunder inn i arbeidet i transportsektoren, og være åpen for deres forslag til alternative løsninger og bruk av ny teknologi. Vi opplever ofte at våre mest fremoverlente bygg- og anleggskunder gjerne vil høre hvordan andre (av våre) bygg- og anleggskunder gjennomfører sine prosesser. Her er det mye mer å hente ved å jobbe standardisert og systematisk, noe konsulentene gjerne kan minnes på.
  3. Smidig prosjektgjennomføring inspirert av metodikk hentet fra IT utvikling, med vekt på måten en samhandler på og hvordan en åpner for tidlig testing av nye løsninger.

Tverrfaglig samarbeid

Avslutningsvis sier NTP at man skal «bort fra å være en kamp om å få plass i Nasjonal transportplan og over til å være en konkurranse om å utvikle de beste prosjektene.» Det er fornuftig så lenge dette ikke blir en kamp mellom sektorer og regioner, og det krever en riktig insentivstruktur som støtter godt opp om de 5 målene. Insentiver nevnes gjennomgående i planen, men disse må følges tett opp de nærmeste årene for å sikre at vi får ønskede resultater.  Eventuelt må en gjøre nødvendige justeringer.

Ledestjernene i dette arbeidet er de som evner å lære av tidligere feil, dele erfaringer og kompetanse på en raus måte, utvikle og utnytte relevant teknologi samt er åpne for tett og tverrfaglig samarbeid.

Forsiden akkurat nå