Tilsynet av tre driftskontrakter i Region sør viser blant annet for lavt kontrollnivå, spesielt på gang- og sykkelveger.
Tilsynet av tre driftskontrakter i Region sør viser blant annet for lavt kontrollnivå, spesielt på gang- og sykkelveger. (Bilde: )

-Mangelfull planlegging, lite kontroller og ulik oppfølging

Vegtilsynet er knallharde i sin kritikk av Vegvesenets håndtering av driftskontrakter i Region sør. -Det er bekymringsfullt at Statens vegvesen i alt for liten grad følger regelverket, sier de blant annet.

Vegtilsynet har gjennomført fire tilsynssaker som retter seg mot oppfølging av driftskontraktene, og alle peker i samme retning. Tilsynet mener det er bekymringsfullt at Statens vegvesen i alt for liten grad følger regelverket, ikke minst sett i lys av det Riksrevisjonen påpekte i 2009 gjennom rapporten «Styring og oppfølging av driftskontrakter»: lavt kontrollnivå, mangelfull oppfølging av kontraktene og ulik praksis og lite omfang av økonomiske sanksjoner.

De tre kontraktene som har vært gjenstand for Vegtilsynets krititiske blikk er Ringerike, Hallingdal og Vest-Telemark.

 

 -For lavt kontrollnivå

Vegtilsynet undersøkte om Statens vegvesen, som byggherre, planlegger stikkprøvekontroller i samsvar med krav, om kontrollene ble gjennomført, og om funn etter stikkprøvekontrollene ble behandlet i samsvar med krav, for eksempel om entreprenøren ble ilagt økonomiske sanksjoner ved gjentakende avvik fra driftsstandard.

Et hovedfunn i tilsynet var at driftskontraktene hadde et for lavt kontrollnivå. Mellom 50 og 89 prosent av planlagte kontroller var gjennomført i kontraktsperioden. Spesielt lavt var kontrollnivået på gang- og sykkelveg (langs riksveg) der utførte kontroller var mellom null prosent og 22 prosent av planlagt.

 

Mangelfull planlegging

I tillegg så Vegtilsynet at planlegging av kontroller og utarbeiding av grunnlaget for plantallene var mangelfull, det vil si de vurderinger som skal gjøres ut fra særegenheter for den enkelte kontrakt.

Når det gjaldt oppfølging av funn fra stikkprøvekontrollene, følger ikke tilsynspart kravene i alle tilfeller. 45 prosent av manglene var ikke behandlet slik de skal ifølge krav. Målet er å oppnå forbedring hos entreprenøren. I ytterste konsekvens brukes økonomiske sanksjoner mot entreprenør. Kontraktene praktiserer regelverket ulikt på dette området, noe som igjen kan føre til ulik driftsstandard.

Forsiden akkurat nå