Kontrakten gjelder i fem år – fra 1. september 2021 til 31. august 2026,
Kontrakten gjelder i fem år – fra 1. september 2021 til 31. august 2026, (Foto: Statens vegvesen)

Lyser ut stor driftskontrakt for riksveiene i Sunnfjord, Sogn og Nordfjord

- For deler bilparken krever vi lavutslippskjøretøy som tilfredsstiller de strengeste nye kravene. Målet er at utslipp fra vår drift skal halveres innen 2030, sier prosjektleder Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen om en ny, stor driftskontrakt for riksveiene i Sunnfjord, og deler av Sogn og Nordfjord

Statens vegvesen har lyst ut éin ny, stor driftskontrakt for riksveiene i Sunnfjord, og deler av Sogn og Nordfjord.

Miljøkravene i den nye kontrakten er flere, forteller Statens vegvesen:

– Vi har stramma inn på krava til oppsamling av vaskevatn før og etter tunnelvask. I vinterdrifta ønsker vi å redusere saltmengden gjennom å bruka rett utstyr, og ved økt bruk av værdata. Dette skal bidra til at vi bruker minst mulig salt for å få best mulig effekt, sier prosjektleder Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.

Vil halvere utslippene

Alle veikontrakter Statens vegvesen lyser ut i år inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslepp.

– Slik kan vi registrere kva klimatiltak vi gjør, og sammen med entreprenør evaluere og dokumentere kva som har effekt. For deler bilparken krev vi lavutslepps-kjøretøy som tilfredsstiller de strengeste nye krav. Målet er at utslipp fra våre virksomheter skal halveres innen 2030, legg Karlsen til.

Færre og større kontrakter

Statens vegvesen sine nye kontrakter er i større geografiske område enn før, og kontraktsperiodene vert lengre. Det er tilfellet også her, kor riksveier fra tre eksisterende kontrakter blir faset inn i løpet av 2021, 2022 og 2023. Som en konsekvens av regionreformen får Statens vegvesen nå utelukkende ansvar for riksveg, og ikke fylkesvei som i dag.

Kontraktsområdet er i kommunene Sogndal, Høyanger, Sunnfjord, Gloppen og Kinn. Når alle riksveiene er fasa inn, vil kontrakten omfatta 338 kilometer riksveg og 65 kilometer gang- og sykkelveg.

Riksveiene det er snakk om, er E39, riksveg 5 og riksveg 13. Her er det i alt 27 tuneller med total lengde på 49 kilometer. På strekningene vil det i kontraktsperioden foregå flere utbyggingsprosjekter.

Skredutsatt område

– Her er ingen høyfjellsstrekninger, men utfordrende snøtunge vegstykke over Sogndalsdalen og Langeland. Av stigninger er Halbrendslia, Lunde – Fjærlandstunnelen og Sogndalsdalen særskilte utfordringer, sier Karlsen.

Generelt går vegnettet langs veg med bratt sideterreng med fjord eller elv på motsett side. Flere punkt på vegnettet er utsette for at is og stein kan falla ned.

Flere område er skredutsatte, og Statens vegvesen har satt strenge krav til vinterdriftsklasse, responstid og beredskap.

Døgntrafikken på riksveiene i området varierer fra 800 til 14.000 kjøretøy, og det er venta en årlig trafikkvekst på to prosent. Mest trafikk er det i byområda Førde, Sogndal og Florø.

Lang kontrakt, med opsjon på forlenging

Kontrakten gjelder i fem år – fra 1. september 2021 til 31. august 2026, med mulighet for tre års forlenging. Anbudet skal åpnes 12. april.

– Gjensidig opsjon er et viktig grep i kontraktstrategien, og motiverer begge parter til gode og langsiktige driftsløsninger. Dette skal bidra til best mulig framkommelighet på veiene hver eneste dag. Samtidig har vi et langsiktig samarbeid for å utvikla nye teknologiske løsninger for miljøvennlig veidrift, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Forsiden akkurat nå