Sykkelvei med fortau langs E18 Frognerstranda i Oslo.
Sykkelvei med fortau langs E18 Frognerstranda i Oslo. (Illustrasjonsfoto: Knut Opeide)

Lanserer kalkulator for å se om brøyting og strøing lønner seg

Slik kan veieieren finne ut hva som er riktig nivå på vinterdriften og vedlikeholdet av gang- og sykkelareal.

– Tanken er at kalkulatoren kan bli et verktøy som ikke bare Statens vegvesen kan bruke for riksveiene, men også fylkeskommunene og kommunene kan bruke når de planlegger hvordan innsatsnivået på driften skal være på ulike strekninger, sier Katja Skille i Statens vegvesen i en pressemelding.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har laget en driftskalkulator for gang- og sykkelareal på oppdrag fra Statens vegvesen. Kalkulatoren er et nytte/kostnadsberegningsverktøy for disse drifts- og vedlikeholdstiltakene på gang- og sykkelvei:

  • Vinterdrift - brøyting, strøing, kosting og salting
  • Belysning
  • Veidekkestandard og reasfaltering
  • Renhold - feiing og vask
Les også

Nøyaktige tall gir sikrere resultat

For å kunne beregne de samfunnsøkonomiske effektene ved overført trafikk fra personbil og kollektiv, til sykkel og gange, trenger kalkulatoren noen opplysninger.

– Blant annet stedstype, fordi køkostnadene og samfunnskostnadene ved lokale utslipp vil være større i storbyområder enn i spredtbygde områder, sier Skille.

Veilengden som tiltaket dekker, og antall gangturer og sykkelturer som får nytte av tiltaket må også oppgis.

– Det er viktig å ha gode trafikktall. Hvis vi vet hvor mange som sykler om sommeren, så kan vi vite mer om hvor stort potensialet er for å få flere til å gå og sykle om vinteren, sier Skille.

Tiltakene reduserer risikoen for fallulykker hos fotgjengere og syklister. Dette gir betydelige nytteeffekter.

– Når man overfører reiser fra personbil og kollektiv, til sykkel og gange, må de negative helseeffektene av den stillesittende transporten også telles med. Motorisert trafikk gir støy og dårlig luftkvalitet, som også har negativ effekt på helsa, sier Stein Brembu i Statens vegvesen i meldingen.

For å beregne effektene av overført trafikk, må det også finnes et anslag for hvor lange de overførte reisene er. Det er fordi endret trafikksikkerhetseffekt, køeffekt og så videre gjelder hele reisen og ikke bare distansen med tiltak. I den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 2013/14 er den gjennomsnittlige reiselengden 5,1 kilometer for sykkelturer og 2,2 kilometer for gangturer.

– En overført reise fra bil til gange antas dermed å gi en reduksjon i bilbruk på 2,2 kilometer, mens en overført reise fra bil til sykkel fjerner 5,1 kilometer bilkjøring, sier Brembu.

Nyttekostnadsberegningene muliggjør mer tydelig prioritering og rangering av tiltak som tidligere har hatt mer diffuse eller uavklarte gevinster, opp mot andre satsinger og prioriteringer.

– Siste NTP har i sum negativ samfunnsnytte. Da er det greit å dokumentere at det fremdeles finnes mange – men langt mindre – samferdselsinvesteringer som fremdeles har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier forskningsleder Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt.

FoU-programmet BEVEGELSE handler om innsatsnivå og metoder for drift og vedlikehold som fører til økt gang- og sykkeltrafikk. Programmet skal gi økt kunnskap om gående og syklendes forutsetninger og behov, driftsmetoder, utstyr og organisering for å få effektivt drift og vedlikehold på gang- og sykkelanlegg og samarbeidsformer, kontraktsutforming og oppfølging av entreprenører.

Som en del av prosjektet har de blant annet intervjuet gående og syklende og fått mye kunnskap om hvordan de opplever føreforholdene om vinteren, og hva som er viktig for dem.

Les også

Forsiden akkurat nå