Fra nordenden av E39-parsellen Dregebø-Grytås.
Fra nordenden av E39-parsellen Dregebø-Grytås. (Foto: Eirik Markeset, Statens vegvesen)

Tvist om sprengningsarbeider på E39

Krangel mellom underentreprenørene etter E39-prosjekt i Gaular

Hvor mye fjell måtte egentlig sprenges ut? Og hva er riktig målemetode?

Markhus Maskiner fra Skånevik i Sunnhordland ville ha 4,2 millioner kroner ekstra fra sunnmørsbedriften Volda Maskin etter sprengingsoppdrag på E39 i Gaular i Sunnfjord. Markhus Maskiner tok saken til retten, men det hadde firmaet lite igjen for. 

Utgangspunktet for saken var byggingen av veistrekningene E39 Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande nord i 2014.

Byggherre var Statens vegvesen og hovedentreprenør var AF Gruppen, som fram til 21. juni også fører sitt eget søksmål mot Vegvesenet i Sogn og Fjordane tingrett omkring de akkurat samme strekningene.

Her er blant annet feil forhold mellom prosjektert sprengningsvolum og prosjektert fyllingsvolum et av stridstemaene.

På strekningen Dregebø-Grytås engasjerte AF Gruppen Volda Maskin som underentreprenør for å bygge veien. Avtalen ble inngått i juli 2014. Arbeidet skulle utføres langs eksisterende vei. Volda Maskin skulle starte på prosjektet i slutten av juli 2014, og sluttfristen ovenfor AF ble satt til årsskiftet 2015/2016.

Volda Maskin engasjerte deretter Markhus Maskiner som underentreprenør for å bore og sprenge fjell på samme strekning. Markhus Maskiner hentet nødvendig informasjon om prosjektet fra Doffin, og ga tilbud på jobben.

Avtalen mellom de to firmaene ble ikke formalisert skriftlig ut over tilbudet og et kommentert utkast til skriftlig avtale.

Svært krevende prosjekt

Det viste seg at prosjektet ble svært krevende både for AF Gruppen og Volda Maskin.

Ifølge dommen i Søre Sunnmøre tingrett dreide problemene seg blant annet om underskudd på masser i forhold til det som var forutsatt. Det var også mer jordmasser i linja enn forutsatt. I tillegg gikk det med vesentlig mer masser til utfylling av et vann enn forutsatt.

Volda Maskin var ferdig med prosjektet i mai 2016, og det ble overtatt av AF i samme måned.

I april 2016 hadde Markhus Maskiner fremmet skriftlig krav overfor Volda Maskin på vel 6,8 millioner kroner for «tapt arbeidsforteneste med meir». Dommen sitererer fra kravet til Markhus Maskiner: «Me var forspeila eit uttak på 500m3 per dag, men pga dårlig tilrettelegging vart me ståande i 40 dg utan noko.»

I oktober 2016 sendte firmaet et regnestykke til Volda Maskin, og krevde blant annet oppgjør for boring og sprenging av over 129.000 kubikkmeter fjell - en god del mer enn hva som var avregnet.

Det endte med at Markhus Maskiner stevnet Volda Maskin for Søre Sunnmøre tingrett i november 2018.

Krevde vel 4,2 millioner

Markhus Maskiner sitt krav i rettssaken var todelt.

Dels ville firmaet ha rundt 1,75 millioner kroner ekstra for rundt 25.000 kubikkmeter ekstra utsprengte masser, og dels snaue 2,5 millioner kroner for merutgifter ved forsinkelse. Firmaet viste til at ble 20 uker med venting og økte reisekostnader i dette oppdraget.

Markhus Maskiner brukte sprengingssystemet BlastManager, og regnet ut at de hadde sprengt ut 129.173,52 m3 masse til kr. 56 pr. m3 eks. mva. Men firmaet hadde ikke fått godkjent mer enn 104.173,52 m3 på bakgrunn av Volda Maskins egne innmålinger. Ut fra forskjellen i mengde mente Markhus Maskiner at de hadde drøye 1,7 millioner kroner inkl. mva. tilgode fra Volda Maskin.

I tillegg kom merutgiftene ved forsinkelse, så totalt krevde Markhus Maskiner vel 4,2 millioner kroner i denne saken. Pluss forsinkelsesrenter og sakskostnader.

Volda Maskin avviste på sin side regnestykket fra Markhus Maskiner, og mente at de sprengte mengdene ikke var målt inn og regnet ut med godkjent måleverktøy og framgangsmåte. BlastManager er for unøyaktig slik sett, ifølge Volda Maskin.

Videre mente Volda Maskin at Markhus Maskiner ikke hadde sannsynliggjort et framdriftsavvik fra kontrakten som gir krav på dekning av merkostnader. Kontrakten var en enhetspriskontrakt som skulle gjøres opp etter innmåling av mengder, ifølge Volda Maskin.

Sikre og usikre beregninger

Søre Sunnmøre tingrett starter sine avveininger med å slå fast at det er saksøker, altså Markhus Maskiner, som har bevisbyrden. 

Deretter finner retten at det blant annet ikke er sannsynliggjort at BlastManager er et verktøy som er egnet til å regne ut mengder av prosjektert fast volum. Mens Volda Maskin sine innmålinger ikke kan sies å være så usikre at de ikke kan brukes til mengdeberegning.

Kort sagt: Volda Maskins innmålinger var nok mer presise enn Markhus Maskiners beregninger.

Sammen med flere andre vurderinger kommer retten til at Volda Maskin sine målinger ikke var mangelfulle, og firmaet ble frifunnet for kravet.

Når det gjelder merutgifter på grunn av forsinkelse finner retten ingen holdepunkt i byggemøtereferatene om at Markhus Maskiner har fått nedsatt sin produksjon på grunn av framdriftsproblemer som Volda Maskin bærer risikoen for. Retten finner heller ikke holdepunkt for at Markhus Maskiner i byggemøter eller på annen måte har varslet oppdragsgiveren om forsinkelser og eventuelle konsekvenser av dette underveis i anleggsperioden.

Uansett mener retten at det ikke er sannsynliggjort at eventuelle avvik skyldes forhold som Volda Maskin må bære risikoen for.

Dermed er det ikke nødvendig for retten å drøfte om Markhus Maskiner har hatt merkostnader, og om disse merkostnadene i tilfelle har sin årsak i forhold hos Volda Maskin.

Volda Maskin ble dermed frifunnet også for det kravet.

Så da gikk det slik: Markhus Maskiner skal betale 405.700 kroner i sakskostnader til Volda Maskin.

Dommen er avsagt 29. mai i år, og partene har en måneds tid på seg til en eventuell anke.

Forsiden akkurat nå