DEBATT: Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon

Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon

Koronakrisen gjør det sannsynlig at vi i år kan måtte håndtere to eller flere kriser samtidig. Da er det spesielt viktig at vi er godt forberedt, mener artikkelforfatteren.

  • Statens vegvesen

Flomfare på grunn av snøsmelting i fjellet, skogbrannfare i lavlandet, fortsatt snøskredfare i Nord-Norge, og koronakrisen i tillegg - denne våren kan gi oss beredskapsutfordringer vi ikke har sett maken til tidligere.

Vi håper at den omfattende nasjonale dugnaden vi er midt oppe i skal klare å bremse koronasmitten. For Statens vegvesen er det et viktig poeng, for også vi er avhengig av å ha tilstrekkelig bemanning til å håndtere de mest kritiske oppgavene.

Les også

Sannsynlighet for stor vårflom

Når snøsmeltinga i fjellet tar til for alvor kan vi komme til å få en flomsituasjon i tillegg til pandemien. I denne situasjonen er det viktig at vi alle forbereder oss så godt vi kan.

NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har det nasjonale ansvaret for flomvarsling. Denne uka kom NVE med årets første vårflomanalyse. Av denne framgår det at sannsynligheten for stor vårflom i Nord-Norge er opp mot 90 prosent. I deler av Sør-Norge er sannsynligheten opp mot 60 prosent.

Før vårflommen kommer er det fortsatt vinter i Nord-Norge, og NVE varsler fortsatt snøskredfare på oransje nivå der. Samtidig varsler Meteorologisk institutt om at inntil det kommer nedbør av betydning så er det stor gress- og lyngbrannfare fra Agder til svenskegrensa - i områder der det ikke ligger snø.

Les også

Nasjonalt beredskapsansvar

Statens vegvesen har et nasjonalt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i transportsektoren, og både flom, snøskred og lyng- og skogbrann har potensiale i seg til å skade eller ødelegge viktig infrastruktur, sperre gjennomfartsårer, og hindre transport av syke mennesker, varer og forsyninger. Det kan bli krevende i disse korona-tider.

Det er flere ulike eiere av det offentlige veinettet i Norge, blant annet fylkeskommunene som etter regionreformen har alt ansvar for fylkesveiene. Statens vegvesen har ansvar for å sikre samhandling mellom de ulike veieierne ved ekstraordinære hendelser og i beredskapssituasjoner.

Vegvesenet skal også ivareta trafikkstyring og trafikkinformasjon, og sørge for samordnet rapportering til departementet i slike situasjoner.

Les også

Veieiernes ansvar

Den enkelte veieier har ansvar for å etablere beredskap som gjør dem i stand til å håndtere en ekstraordinær situasjon på sine veier, og gjøre forberedelser som kan bidra til å redusere skader.

Det betyr å ha tilstrekkelig mannskap, maskiner, skilt og sperremateriell tilgjengelig. Det betyr å gå gjennom egne beredskapsplaner, og vurdere hva som er de mest kritiske punktene på veinettet. Og det betyr å inspisere stikkrenner, kulverter og bruer som kan være utsatt for flom, og holde øye med bekke- og elveløp nær disse.

Les også

Alle må bidra

Private grunn- og skogeiere har ansvar for å holde bekkefar åpne over sin eiendom, og for å bidra til at vannet renner der det skal. Der det er lyng- og skogbrannfare har alle et ansvar for å være forsiktig med åpen ild, og med aktiviteter som kan bidra til å antenne vegetasjon. Store områder kan bli berørt, følg lokale myndigheters instruksjoner.

Statens vegvesens mål er at så mye som mulig av det offentlige veinettet skal være åpent for viktig transport, også i en beredskapssituasjon. Uansett hva som blir det endelige resultatet så er vi avhengige av at alle bidrar i forberedelsene. Statens vegvesen skal gjøre det vi kan for at konsekvensene blir så små som mulig.

Les også

Forsiden akkurat nå