Komplisert vegutvidelse utlyst i Oslo

700 meter av Ekebergveien i Oslo skal få sykkelfelt og bredere fortau. Breddeutvidelsen er beskjeden, men oppgaven blir krevende. De totale kostnadene er beregnet til rundt 40 millioner kroner. Anbudsfristen går ut 22. april.

Selv i påsken kan det være liten plass på fortauet langs Ekebergveien. I rushtiden på en vanlig hverdag er det ofte skikkelig trengsel.
Selv i påsken kan det være liten plass på fortauet langs Ekebergveien. I rushtiden på en vanlig hverdag er det ofte skikkelig trengsel. Bilde: Anders Haakonsen
Anders Haakonsen
23. mars 2016 - 15:55

Strekningen som skal utbedres ligger på Nordstrandshøgda mellom stasjonene Sæter og Ljabru på Ekebergbanen. Ekebergveien er en kommunal veg, men en viktig gjennomgangsåre som er hardt belastet. Årsdøgntrafikken vareierer mellom 8 000 og 10 000, og myke trafikanter benytter vegen flittig. En telling fra i fjor viste at mellom 600 og 800 personer sykler her hver dag.

Likevel er det et bedrøvelig tilbud til dem som tar seg fram for egen kraft. På vestsiden av kjørebanen er det et smalt fortau. Det er stort sett 1,6 meter bredt, men bredden øker til to meter noe steder. På østsiden er det ikke noe.

Nå skal det bli et 1,5 meter bredt sykkelfelt på begge sider, og fortauet skal utvides til gjennomgående bredde på 2,5 meter. Bredden på kjørebanen blir uforandret, men i en slak kurve blir traséen justert litt. I søndre ende av strekningen møtes Ekebergveien og Ljabrubakken. Det krysset skal bygges om.

 

Støttemur mot kirkegård

Vegen går gjennom slakt sidebratt terreng. Utvidelsen hadde vært en enkel jobb i uberørt terreng, men bebyggelsen gjør jobben alt annet enn enkel. Det er sammenhengende randbebyggelse på begge sider, bortsett fra lengst nord hvor vegen går gjennom en kirkegård. Her blir det en lang støttemur forblendet med naturstein.

- Det blir en komplisert jobb. Det blir veldig mye tilpasninger til avkjørsler og hager. Trafikken må avvikles med etappevis lysregulering i hele anleggstiden, sier prosjektleder Sissel Vestervik Mordt i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

- Entreprenøren må koordinere arbeidet med flere kabeleiere. Hafslund skal legge strømledning og stikkledninger under fortauet og inn til hvert hus. Dessuten skal det legges to fordrøyningsbasseng under vegen. Vann- og Avløpsetaten krever dette fordi kapasiteten på overvannsnettet ikke er tilstrekkelig. Bassengene blir 15 og 20 meter lange med 1,2 meter diameter.

 

Levende viktigere enn døde

- Hvordan har det vært å få avtaler med alle grunneierne?

- Det har ikke vært lett. Det er tydelig at det er mange som gjerne vil ha veg, men ikke vegen.

- I nordre ende av strekningen er det graver på begge sider av vegen. Kan alle bli liggende?

- Vi må flytte to graver på vestsiden. Vi foreslo opprinnelig å snevre inn sykkelbanen til 1,2 meter og fortauet til 2,2 meter forbi kirkegården for å slippe å flytte graver. Før vi gikk bort fra det, fikk vi kritikk for å ta mer hensyn til døde enn levende. Vi er nå veldig fornøyd med å ha fått til gjennomgående bredde på sykkelfeltene og fortauet på hele strekningen.

 

For store inngrep

- Har det vært aktuelt å legge fortau på begge sider?

- En plan med tosidig fortau og sykkelfelt ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2006, men det ble sterke reaksjoner på det omfattende grunnervervet, så fortauet på østsiden ble tatt ut av planen. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2011. Den er lagd av Ramøll, mens Asplan Viak har utarbeidet byggeplanen, sier Sissel Vestervik Mordt.

Fortauet og sykkelfeltene skal være klare til bruk innen utgangen av september neste år.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.