De fire aktuelle korridorene for den nye E134-strekningen fra Dagslett til påkoblingen mot E18 øst for Drammen. Viker-korridoren går lengst til høyre på kartet. Stiplet linje betyr tunnel. Heltrukket linje er vei i dagen.
De fire aktuelle korridorene for den nye E134-strekningen fra Dagslett til påkoblingen mot E18 øst for Drammen. Viker-korridoren går lengst til høyre på kartet. Stiplet linje betyr tunnel. Heltrukket linje er vei i dagen. (Ill: Statens vegvesen)

Ny påkobling E134-E18

Kommunen fikk viljen sin: Vegvesenet utreder dyrt alternativ etter spørretimedebatt

Viker-korridoren vil bety lenger vei og mer tunnel, men sparer jordbruks- og næringsarealer.

Planprogrammet for den siste strekningen av E134 før påkoblingen til E18 ved Drammen er nå sendt ut på høring, og det foreslås å utrede fire trasé-korridorer.

Tre av dem - Jensvoll-, Vitbank- og Huseby-korridorene - følger omtrent samme linje sør i planområdet, og kobles på E18 nede ved Drammensfjorden.

Den fjerde traseen - Viker-korridoren skiller seg ut ved at den er betydelig lengre enn de tre andre, samtidig som det aller meste av traseen går i tunnel. Påkoblingen til E18 skjer dessuten lenger nordøst, i bunnen av Lierbakkene.

Les også

Kolberg tok saken

I utgangspunktet ville ikke Vegvesenet gå videre med dette alternativet.

– Vegvesenet foreslo opprinnelig å ta dette alternativet ut, fordi det vil gi en dyrere og lengre vei, og fordi den lengre veien innebærer dårligere trafikantnytte for de som skal fra E134 til Drammen, forteller Vegvesenets prosjektleder Nils Brandt til Veier24.

Den siste biten av dagens E134 inn mot E18 skal oppgraderes. Foto: Statens vegvesen

Det var Lier kommune som hadde lansert Viker-korridoren, blant annet fordi de andre alternativene etter kommunens syn hadde for store negative konsekvenser for jordbruks- og næringseiendommer.

Da Vegvesenet gjorde det klart at de ikke ville utrede alternativet, og kunne komme til å overkjøre kommunen som planmyndighet ved å få laget en statlig reguleringsplan for tiltaket, tok Arbeiderpartiets Martin Kolberg, som kommer fra Lier, saken opp i Stortingets spørretime 22. mai i fjor. Han bad daværende samferdselsminister Jon Georg Dale svare på om han kunne akseptere Vegvesenets holdning til lokale beslutningsprosesser.

Dale gjorde det klart at han mente Statens vegvesen burde forholde seg til kommunene som planmyndigheter - selv om det i dette tilfellet var en fare for at det kunne gå ut over fremdriften i prosjektet om et fjerde alternativ skulle utredes.

Første juli fikk Vegvesenet brev fra Samferdselsdepartementet med pålegg om å ta med også Viker-alternativet i den videre planlegginga, og nå er planprogrammet for kommunedelplanen på strekningen E-134 Dagslett-E18 sendt ut på høring med alle fire alternativer med.

Les også

Folkemøter og åpent Vegvesen-kontor

I forbindelse med framleggingen av planprogrammet blir det arrangert åpne møter på Hegg skole i Lier og ROS Arena i Spikkestad 5. og 6. februar, mens Statens vegvesen vil ha åpne kontordager på Gullaug i Lier 11. og 12. februar.

Planprogrammet, med detaljer om de fire alternativene, er også lagt ut på prosjektets hjemmesider.

Fristen for å komme med innspill til planprogrammet er satt til 8. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå