Hovden Hytteservice kom best ut i konkurransen om å få bygge ny riksveg 36 langs Seljordsvannet.
Hovden Hytteservice kom best ut i konkurransen om å få bygge ny riksveg 36 langs Seljordsvannet. (Foto: Tor Arvid A. Gundersen, Statens vegvesen)

Klaget på håndtering av tildelingskriterier

Kofa: Vegvesenet brøt ikke reglene da Morgedal ikke fikk riksvei 36-oppdrag 

Morgedal Entreprenør hadde lavest pris, men Hovden Hytteservice fikk jobben. Da klaget Morgedal til Kofa.

Fem entreprenører hadde meldt seg på i denne konkurransen da første konvolutt i to-konvoluttsystemet ble åpnet 1. april i fjor.

Det handler om riksvei 36 mellom Bø og Seljord i Telemark. De to parsellene Stodi og Bukti skal bygges ut samlet.

Hovden Hytteservice fikk oppdraget etter hvert som tilbudene ble vurdert og konvoluttene med prisene ble åpnet. Hovden signerte kontrakt med Vegvesenet 25. juni i fjor.

Men konkurrenten Morgedal Entreprenør, nå Morgedal Roadbridge, var i utgangspunktet lavest i pris. Firmaet var helt uenig i tildelingen, og klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Konkurransen var lagt opp slik: Konvolutt 1, som inneholdt entreprenørenes redegjørelser for kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, ble åpnet først. Så ble tilbudene evaluert, før Vegvesenet åpnet konvolutt 2 som inneholdt selve tilbudsprisene.

Les også

Best forhold mellom pris og kvalitet

I tildelingsbrevet 7. juni 2019 fortalte Vegvesenet at de ville tildele
oppdraget til Hovden Hytteservice, og det var blant annet grunngitt slik: «Hovden hytteservice AS vant konkurransen fordi de hadde tilbudet med det beste forholdet mellom pris, kvalitet og oppdragsorganisasjon, i henhold til tildelingskritene (…).»

I konkurransen var det lagt opp til flere forskjellige tildelingskriterier som ga fratrekk i tilbudssummen.

Hovden Hytteservice fikk et samlet fratrekk på tilbudssummen på rundt 10,5 millioner kroner. Den summen skulle trekkes fra tilbudsprisen for å komme fram til konkurransesummen, som for Hovdens vedkommende endte på 88.197.405 kroner.

Morgedal hadde i utgangspunktet et lavere tilbud i rene kroner, 95,6 millioner mot Hovden Hytteservice sitt bud på 98,7 millioner.

Men i samlet fratrekk på tilbudssummen fikk Morgedal sju millioner kroner, og konkurransesummen endte dermed på 89.588.124, eller sånn cirka 1,3 millioner høyere enn Hovden.

Morgedal hadde også fått et pristillegg på en million kroner fordi de i tilbudet hadde beskrevet et annet type veidekke enn hva Vegvesenet ba om i konkurransegrunnlaget.

20. september i fjor sendte Morgedal klage til Kofa.

Les også

Hovden skulle ha vært avvist

Morgedal mente at Hovden skulle ha vært avvist siden firmaet ikke oppfylte kvalifikasjonskravene, og Morgedal spesifiserte en rekke punkter hvor de mente det hadde svikter. Og dessuten skulle Vegvesenet ha brutt regelverket ved å lage uklare
tildelingskriterier.

I tillegg mente Morgedal at at tildelingsevalueringen var ulovlig, siden den var gjort i strid med konkurransegrunnlaget og de grunnleggende kravene i anskaffelseslovens § 4.

Vegvesenet avviste på sin side det hele, og mente at utformingen av tildelingskriteriene lå innenfor rammene av regelverket, og at kriteriene hadde gitt forutberegnelighet for leverandørene.

Morgedal kom ikke langt med  noen av sine krav.

Om vi først ser på kvalifikasjonskravene, så finner Kofa ikke grunnlag for å sette Vegvesenets vurderinger til side. Håndteringen av de forskjellige punktene, og hvorvidt Hovden oppfyller dem, er innenfor grensene for det skjønn som Vegvesenet kan utvise som innkjøper.

Kofa kunne heller ikke se at Vegvesenet hadde utformet ulovlige tildelingskriterier.

Og hva når det gjelder vektingen av tildelingskriteriene, som Morgedal mente var gjort på en ulovlig måte.

Ikke medhold, her heller.

Klagenemnda kan ikke se at den valgte evalueringsmodellen - i dette tilfellet blant annet med et tokonvoluttsystem - er mindre forutberegnelig eller etterprøvbart enn når tildelingskriteriene vektes innenfor et nærmere angitt spenn.

Kofa sier det slik: «Så fremt konkurransegrunnlaget opplyser om hvor store prisfradrag eller pristillegg som gis, vil tildelingskriterienes innbyrdes styrkeforhold være klarlagt og det vil være forutberegnelig for leverandørene hvor stort prisfradrag som potensielt kan oppnås. Nemnda kan ikke se at lovens krav til forutberegnelighet, eller forskriftens krav om at vekt skal angis, er til hinder for en slik fremgangsmåte.»

Les også

Vegvesenet hadde sitt på det tørre

Morgedal mente at Vegvesenet hadde brutt regelverket ved bedømmelsen av tildelingskriteriet «K1 Kvalitet». Her hadde Hovden fått et større prisfradrag enn Morgedal, selv om Vegvesenet ikke har påvist faktiske forskjeller mellom de to tilbudene. Men prisfradraget framstår ikke som vilkårlig eller usaklig, ifølge Kofa.

Morgedal klaget også på at Hovden var gitt større fradrag i tilbudsprossesen basert på hvordan oppdragsorganisasjonen var beskrevet. Heller ikke her nådde firmaet fram. Vegvesenet hadde ikke beveget seg utenfor premissene i konkurransegrunnlaget i sin vurdering.

Kort sagt: Statens vegvesen har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Kjennelsen fra Kofa er datert 1. september 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå