Klart for storutbygging av E16 i Bærum

19 år med krangling om trasévalg er over. Vegvesenet har sendt ut første entreprise på ny E 16 mellom Vøyen og Bjørum i Bærum. Fram til sommeren 2008 skal det investeres nærmere 900 millioner kroner på denne strekningen.

I løpet av 80-tallet ble en ny trasé for daværende E 68 tatt i bruk mellom Sandvika og Vøyen. Flyttingen skjedde i to etapper, den første i 1983, den siste i 1986. Overgangen fra ny til gammel veg på Vøyen viser tydelig at dette var ment som en kortvarig stopp. E 68 som i mellomtiden er omdøpt til E 16, går gjennom to 90-graders kurver på en strekning på noen få hundre meter. Den nye vegen skulle føres videre om kort tid - trodde planleggerne. Slik skulle det ikke gå.

Lengre og lengre tunnel

Planene fra 80-tallet forutsatte at vegen skulle ligge i dagen på hele strekningen mellom Vøyen og Bjørum. Dette møtte så sterk motstand fra de berørte at Vegvesenet måtte revurdere traséen. Deler av strekningen ble foreslått lagt i tunnel, uten at partene ble enige av den grunn.

Bakgrunnen for striden var ikke bare den tradisjonelle interessekonflikten mellom Vegvesenet og folk som blir berørt av en ny veg. I dette tilfelle kom traséen også i konflikt med naturvern- og kulturverninteresser. Mens dragkampen fortsatte, ble tunnelene lengre og lengre. Da reguleringsplanen til slutt ble vedtatt, var de blitt 1,4 og 1,1 km lange.

Tiden løp fra vegen

Når man nå omsider kommer i gang, har tiden løpt fra vegen som ble åpnet på 80-tallet. Den har bare to felt, mens den nye får fire. Dermed blir Vøyen en flaskehals for trafikk i retning Oslo når den nye vegen blir ferdig. Å utvide to-feltsvegen er alt annet enn enkelt. Deler av den går gjennom en miljøtunnel. Det etterfylte terrenget over tunnelen er bebygd.

På denne bakgrunnen går Vegvesenet inn for å legge en ny fire-felts veg mellom Sandvika og Vøyen i en lang fjelltunnel øst for dagens E 16. Tre mulige traséer skal vurderes før det tas noen avgjørelse. Slik det ser ut nå, vil det ikke bli bevilget noe til denne vegen før i 2010 - tidligst. Det vil med andre ord gå flere år fra fire-feltsvegen mellom Bjørum og Vøyen åpnes til vegen videre mot Sandvika og Oslo får like mange felt.

Nyttig likevel

Det betyr ikke at den nye vegen blir unyttig de første årene den er i bruk. På nåværende E 16 passerer rundt 10 000 kjøretøyer hver dag. Boliger og næringsbygg står tett langs vegen. De som bor og arbeider her, blir påført en betydelig miljø- og sikkerhetsbelastning av trafikken. Om vel tre år blir den redusert til en liten brøkdel av dagens nivå.

Den nye E 16 blir en såkalt smal fire-feltsveg. Den får like brede kjørefelt som en bred fire-feltsveg, men skuldre og midtdeler blir smalere. På grunn av tunnelene får den nye E 16 bredere midtdeler enn andre smale fire-feltsveger. Forklaringen er at det skal være minst 10 meter mellom to parallelle tunnelløp. For at kjørebanene skal tilpasses tunnelløpene må midtdeleren gjøres bredere over store deler av den nye vegen.

Fristen for å gi anbud på første entreprise går ut 26. april. Dette oppdraget gjelder forberedende arbeider. En vesentlig del av jobben består i å bygge bruer i veglinjen. Hensikten er å legge forholdene til rette for den første store entreprisen som settes bort senere i år. Den omfatter blant annet driving av begge tunnelene.

Forsiden akkurat nå