Klart for et uavhengig Vegtilsyn

Klart for et uavhengig Vegtilsyn

Vegtilsynet skal etableres som et eget forvaltningsorgan, løsrevet fra Statens vegvesen. Derfor må Vegloven nå endres.

I en egen lovproposisjon foreslår Samferdselsdepartementet endringer i den delen av Vegloven som regulerer det statlige tilsynet knyttet til riksveginfrastrukturen for transport på offentlig veg.

Resultatet blir at Vegtilsynet løsrives fra Statens vegvesen og etableres som et eget forvaltningsorgan, direkte underlagt Samferdselsdepartementet.

 I arbeidet med Transportreformen ble organiseringen av Vegtilsynet vurdert, og i Prop. 117S (2014-2015) ble det slått fast at Regjeringen ønsker at Vegtilsynet blir et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet.

Det vises også til St. Meld. 25 (2015-2015) "På rett vei", hvor Samferdselsdepartementet la til grunn at 'Vegtilsynet gjennomfører systemtilsyn overfor utbyggingsselskapet Nye Veier på samme måte som at Vegtilsynet gjennomfører systemtilsyn overfor Statens vegvesen når det gjelder sikkerhet knyttet til veginfrastrukturen.

Forsiden akkurat nå