Bussene fra Tide får det lettere når de får egne felt på riksveg 555 om to år. Kollektivfeltene blir etablert av Implenia, hvis ingen av de andre anbyderne klager innen 14. juni. (Foto: Google)
Bussene fra Tide får det lettere når de får egne felt på riksveg 555 om to år. Kollektivfeltene blir etablert av Implenia, hvis ingen av de andre anbyderne klager innen 14. juni. (Foto: Google)

Implenia utvider rv 555

Implenia får en kontrakt verd 61,852 millioner kroner i Bergen - hvis ingen klager på tildelingen innen 14. juni. Oppdraget består i å anlegge kollektivfelt på riksveg 555 over en strekning på 950 meter.

På grunn av regnefeil blir kontraktsummen vel en halv million kroner høyere enn anbudsummen, men Implenia hadde tilstrekkelig forsprang til å beholde ledelsen etter kontrollregningen.

Den aktuelle strekningen går mellom  Drotningsvik og Breivikskiftet. Den ligger lengst vest i Bergen like ved Sotrabrua. Til tross for en årsdøgntrafikk på nesten 30 000 har denne vegen bare to felt. Nå skal den utvides med et kollektivfelt i hver retning. Total vegbredde blir 16 meter.

Oppdraget omfatter også etablering av midtrekkverk. I dag er det midtrekkverk på mindre enn halvparten av strekningen. Dette er av betong og skal skiftes ut. Det nye midtrekkeverket blir av stål.

 

Ny bru over rv 555

I vestre ende av strekningen går en kjørebru og en gangbru over riksveg 555. Disse blir for korte når vegen utvides. De skal rives og erstattes med en ny bru som blir 32 meter lang og 16 meter bred. Før den nye brua er på plass, skal trafikken gå på en interimsbru. Entreprisen omfatter riving av de gamle bruene, bygging av landkar for interimsbrua og bygging av den nye permanente brua. Montering og demontering av interimsbrua tar Vegvesenet selv.

Entreprisen omfatter ingen tiltak mot støy. Dette settes ut som et eget oppdrag senere.

 

Romslig byggetid

Masseuttaket blir stort, 25 000 kbm skal sprenges, hvorav 7 000 blir brukt på anlegget. Entreprenøren må selv sørge for å bli kvitt overskuddsmassen.

På grunn av den store trafikken er byggetiden romslig. Frist for ferdigstillelse er satt til 1. juni 2014.

Det er ingen delfrister, men det blir flere omlegginger underveis. Vegvesenet forlanger at alle midlertidige kjørearealer skal ha fast dekke til en hver tid.

Byggeleder Cathrine Botnevik i Vegvesenet regner med at det blir mer kø utenom rushtidene så lenge arbeidet pågår. I rushtidene blir det neppe særlig verre, tror hun. Da går trafikken langsomt uansett.

Prosjektet har en kostnadsramme på 100 millioner kroner. Mange konsulenter har vært involvert. Den største jobben er utført av Norconsult.

 

Forsiden akkurat nå