Illustrasjon av E39 Flatøy midtdeler. Ill: Statens vegvesen.
Adm dir i Implenia AS, Petter Vistnes. (Bilde: Photographer: Eigil Korsager)

Implenia fikk trafikksikringsprosjekt på E39

Med en pris på 98 mill kroner har Implenia sikret seg oppdraget med  et trafikksikringsprosjekt i Meland kommune nord for Bergen. E39 gjennom Flatøy utvides med midtdeler i tillegg til gang- og sykkelveg.

Trafikksikringsprosjektet består av utvidelse av eksisterende vei for å gi plass til midtrekkverk i tillegg til langsgående gang- og sykkelveg. Et kryss skal ombygges til planskilt kryss. Undergangen ved næringsområdet til Framo beholdes og forsterkes, men det skal etableres en bro for gang- og sykkelveien tett inntil undergangen på vestsiden.

Dagens bru til Hjelten skal rives og erstattes med ny og lengre bro som er tilpasset en framtidig firefeltsveg. En jordbruksundergang, som også brukes av fotgjengere, vil forlenges på begge sider. På østsiden av vegen skal det bygges en støyvoll og jordbruksundergangen skal også føres gjennom denne.

 

Ferdig oktober 2016

Videre skal det bygges en helt ny undergang bestående av prefabrikerte betongelementer, og ytterligere en eksisterende undergang i betong skal delvis erstattes med en ny og større undergang i plasstøpt betong. I tillegg skal det bygges støyskjermer på deler av parsellen, samt at det skal gjøres støytiltak på bygninger.

Sprengningsvolum er ca. 90 000 tfm3 (teoretisk faste masser). Dagens årlige døgntrafikk på parsellen er ca. 15 000 kjøretøy.

Tilbudssummen er på 98 millioner kroner og arbeidene vil starte opp høsten 2014, med planlagt ferdigstillelse i oktober 2016.

Forsiden akkurat nå