Fylkesveg 33 langs Skreiberga er ikke trygg. Flere ganger har det rast stein ned på kjørebanen. Implenia skal trolig drive tunnelen som erstatter denne strekningen. (Foto: Statens vegvesen)
Fylkesveg 33 langs Skreiberga er ikke trygg. Flere ganger har det rast stein ned på kjørebanen. Implenia skal trolig drive tunnelen som erstatter denne strekningen. (Foto: Statens vegvesen)

Implenia får Falkentunnelen

For 124,549 millioner kroner skal Implenia drive Falkentunnelen på fylkesveg 33 i Østre Toten i Oppland. Forutsetningen for kontraktstildelingen er at ingen klager på Vegvesenets vedtak innen 8. oktober.

Entreprisen omfatter også utbedring av fylkesveg 33 på begge sider av tunnelen. Disse strekningene har en samlet lengde på en knapp kilometer.

Falkentunnelen får en lengde på 980 meter medregnet en 20 meter lang portal i hver ende. Profilet blir T 9,5. Tunnelen skal sikres mot vann og frost med et gjennomgående sprøytebetonghvelv med føringskant av betong. Dagsonene får en bredde på 8,5 meter.

Fylkesveg 33 følger vestsiden av Mjøsa. Vegen som skal utbedres har dårlig geometri og smal kjørebane. Den strekningen som blir erstattet av tunnelen er også rasfarlig. Kjørebanen er truffet av steinsprang flere ganger.

Terrenget langs vegen er sterkt sidebratt, og utvidelsen vil hovedsakelig skje mot fjellet. Det blir derfor et stort masseuttak. I følge Vegvesenets beregninger vil det bli sprengt 25 000 kbm i skjæringer på den knappe kilometeren. Fra tunnelen blir det sprengt 70 500 kbm.

 

Tre delfrister

Hvis klageretten forblir ubenyttet, må Implenia fullføre jobben innen 4. juni 2014. Det blir tre delfrister å forholde seg til: 1. november neste år må elektroentreprenøren ha fri tilgang til tunnelen, 33 dager senere må tekniske bygg være klare for installasjon, og 1. februar 2014 må kabeltraséene være ferdige.

Elektroentreprisen vil bli utlyst innen året er omme.

Den gamle vegen rundt tunnelen vil bli opprettholdt som omkjøringsveg i forbindelse med vedlikehold og eventuelle ulykker. Den vil også kunne brukes av gående og syklende.

Tunnelen er oppkalt etter naturreservatet Falken som ligger like inntil vegstrekningen som skal utbedres. På grunn av den korte avstanden får entreprenøren strenge restriksjoner å forholde seg til når det gjelder anleggsdrift og avgrensning av anleggsområdet. Reservatet ble opprettet i 1993, og dekker et område på vel en kvadratkilometer.

 

Mest rassikringsmidler

Strekningen som skal utbedres går mellom Jonsrud og Langsletta. Det er den første av to delstrekninger på et prosjekt som omfatter utbedring av 9 km av fylkesveg 33. Neste delstrekning går mellom Langsletta og Totenvika. Her planlegger Vegvesenet anleggstart våren 2014 og ferdigstillelse i 2016. Overskuddsmasse fra den første delstrekningen vil bli brukt på den andre.

De totale kostnadene for prosjektet er beregnet til 425 millioner 2012-kroner. På grunn av rasfaren på fylkesveg 33 bidrar staten med 178 millioner kroner i rassikringsmidler. For øvrig blir prosjektet finansiert med 162 millioner kroner i bompenger og 85 millioner i fylkeskommunal midler.

Innkrevingen av bompenger begynner ikke før hele prosjektet er fullført. Det blir bare én bomstasjon på hele strekningen. Her vil det koste 30-35 kroner å passere for biler under 3,5 tonn. Hvis Vegvesenets regnestykker stemmer, vil bompengene være nedbetalt i 2031.

 

 

 

Forsiden akkurat nå