Søndre rundkjøring, med Gamle Sørlandske utover til høyre og Sandebuktveiene utover mot Selvik til venstre.
Søndre rundkjøring, med Gamle Sørlandske utover til høyre og Sandebuktveiene utover mot Selvik til venstre. (Foto: Vidar Tangen, Vestfold og Telemark fylkeskommune)

Fylkesvei 313 Klokkerjordet:

I dag åpner én kilometer helt ny vei i Sande i Vestfold

Et nytt område øst for Sande sentrum skal gi plass for både skole og fremtidig bebyggelse. Da trengs det ny vei først.

Stedet er Sande i Holmestrand i gamle Vestfold.

Det startet opprinnelig med at kommunen vedtok en områderegulering for Sande sentrum, som innebar at fylkeveg 313 måtte flyttes lenger øst for å frigjøre mer plass på Klokkerjordet.

Kommunens plan fra 2015 handlet om å fortette sentrum og utvikle en urban landsby rundt kollektivknutepunkt. I planene var det snakk om å etablere rundt 1400 nye boenheter, 50.000 kvadratmeter nye næringsareal og i tillegg 25.000 kvadratmeter i Sande Næringspark.

Rundkjøringer i begge ender

Br. Thorkildsen fikk oppdraget med et tilbud på cirka 68 millioner kroner, mens totlkostnaden på prosjektet er på 134 mill kroner. Foto: Vidar Tangen, Vestfold og Telemark fylkeskommune

I det store og det hele: Et nytt område øst for Sande sentrum skal gi plass for både skole og fremtidig bebyggelse. Samtidig skulle trafikkavviklingen bli bedre, med en rundkjøring og dermed tryggere kryss ved bensinstasjonen YX/Sandebuktveien.

Konsekvens: For å få gjennomført kommunens planer, måtte om lag 1000 meter av eksisterende fylkesveg 313 flyttes. Og det har skjedd.

Det er bygget nye rundkjøringer i begge ender av den delen som er flyttet, ved en bensinstasjon og like ved der brua tidligere krysset gamle Sørlandske. Denne brua er revet, og det er bygd nye gang- og sykkelveger i underganger ved begge rundkjøringene.

Det dreide seg altså om å bygge av en kilometer fylkesveg med blant annet to krevende operasjoner: Dels bygging av to kulverter med mye spunting, og dels styrt boring av en 170 meter lang overvannsledning på en drøy halvmeters diameter. Ved utlysingen var det klart at det var høy grunnvannstand i området, og at det ville bli mye spunting.

Noen av hovedmengdene i oppdraget:

  • 67 nye veglys på hele strekningen
  • Riving av 750 meter støyskjerm
  • Drøye 1000 meter lukket overvannssystem
  • Omlegging av kommunalt VA-anlegg
  • Flytting av cirka 45.000 m3 jordmasser

Br. Thorkildsen fikk oppdraget med et tilbud på cirka 68 millioner kroner, som var laveste pris av seks tilbud.

Krevende med vanntette kulverter

Byggingen av kulvertene har vært krevende på grunn av høy grunnvannstand i området. Foto: Vidar Tangen, Vestfold og Telemark fylkeskommune

– Det har ikke vært noen store uventede problemstillinger. Noen utfordringer har det vært, spesielt i forhold til bygging av kulvertene som skal være vanntette på grunn av høy grunnvannstand, sier byggeleder Trude Stenberg i fylket.

– Men vi undervurderte omfanget av trafikken og skolebarna som kommer fra Sandebuktveien. Vi har derfor hatt trafikkdirigenter i krysningspunktet ved bensinstasjonen i et år nå, sier hun.

Om samarbeidet med entreprenøren har hun dette å si: – Vi har et profesjonelt og greit forhold til entreprenøren.

Og prosjektet holder framdriften, og står ferdig til planlagt tidspunkt: 1. oktober 2021.

– Og vi holder oss innenfor vedtatt og godkjent kostnadsramme for hele prosjektet på 134 millioner kroner med alt inkludert, sier Stenberg.

Fakta om fylkesvei 313 Klokkerjordet

  • Omlegging og nybygging av 1 km tofeltsveg i Sande i Holmestrand kommune
  • Entreprenør: Br. Thorkildsen
  • Kontraktssum: Ca. 68 mill kr.
  • Total kostnadsramme: 134 mill. kr.
  • Ferdigstilling: 1. oktober 2021

Br. Thorkildsens prosjektleder Odd Erling Egra bekrefter at det har vært dårlige grunnforhold og mye masseutskifting.

– Men vi har klart å gjenbruke mye av materialet gjennom å trekke opp igjen spunten som er brukt. Det innebærer en miljøgevinst for alle, og vi regner med at vi trolig har spart rundt 110 tonn CO2, sier han.

Forsiden akkurat nå