Den 5,9 kilometer lange Nordnestunnelen i Kåfjord i Troms ble åpnet 10. november i 2018.
Den 5,9 kilometer lange Nordnestunnelen i Kåfjord i Troms ble åpnet 10. november i 2018. (Foto: Erik Jenssen)

Høyesterett: Økt arbeidsgiveravgift ga ikke krav på høyere vederlag

Endelig dom i tvisten om E6 Nordnestunnelen.

Vegvesenet/staten og Marti Nordnes har hatt en del med hverandre å gjøre i rettssalene de siste årene med sluttoppgjøret etter prosjektet E6 Nordnestunnelen i Kåfjord.

Veier24 skrev om tingrettens behandling av saken i april 2020.

I mars 2022 skrev Veier24 om lagmannsrettens dom i tvisten.

Begge parter anket til Høyesterett, og etter hvert har det endt med at deler av tvisten ble behandlet av landets øverste domstol.

Marti (med Maskinentreprenørenes Forbund som partshjelper) krevde høyere vederlag fordi arbeidsgiveravgiften økte i kontraktsperioden, slik at det ble dyrere å gjennomføre kontrakten.

Saken er beskrevet slik for Høyesterett: Kontrakten ga entreprenøren rett til indeksregulering av kontraktssummen, og endringer i arbeidsgiveravgiften er en kostnad som indeksreguleringen tar hensyn til. Ettersom endringen av arbeidsgiveravgiften ikke var en justering av den vanlige satsen, men bortfall av en særregel, førte indeksreguleringen til at den ekstra kostnaden kun medførte en helt marginal – om noen – oppjustering av vederlaget. Spørsmålet var derfor om entreprenøren kunne kreve en «krone-for-krone» kompensasjon for økningen i arbeidsgiveravgiften.

Høyesterett kom til at ettersom arbeidsgiveravgift er en kostnadstype som omfattes av indeksreguleringen, kan det ikke i tillegg kreves en direkte regulering av kontraktssummen. Det ble lagt avgjørende vekt på kontraktens ordlyd og på formålet med indeksreguleringen. Heller ikke spesielle bestemmelser i kontrakten ga rett til økt vederlag.

Saken reiste også spørsmål om Vegvesenet, som rettmessig holdt tilbake penger for å sikre et krav på dagmulkt som følge av fristoverskridelser, i tillegg kunne holde tilbake ytterligere 25 prosent av dagmulktbeløpet. Dette var aktuelt fordi dagmulkten reduserte vederlaget som Vegvesenet skulle betale, og som merverdiavgiften beregnes ut fra.

Høyesterett konkluderte med at Vegvesenet har håndtert dette på riktig måte.

Høyesterett har i sin dom fastslått følgende:

Der lagmannsretten tilkjenner Marti Nordnes vel 46,6 millioner kroner settes beløpet ned til snaue 41,8 millioner. Det ble dermed rundt fem millioner kroner å spare for staten.


Den delen av lagmannsrettens dom der staten dømmes til å betale cirka 13,4 millioner kroner til Marti Nordnes for tilbakeholdt merverdiavgift med forsinkelsesrente bortfaller.

Lagmannsrettens dom, som tilkjente Marti nesten 70 millioner kroner, reduseres dermed med rundt 18,4 millioner.

Og i sakskostnader for Høyesterett ble det slik at Marti Nordnes og Maskinentreprenørenes Forbund - én for begge og begge for én, som det heter - skal betale snaue 417.000 kroner til staten.

Les også

Forsiden akkurat nå