Ekspertutvalget har vært ledet av professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo, sammen med Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)
Ekspertutvalget har vært ledet av professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo, sammen med Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

-Hensiktsmessig at fylkene får administere sine veger selv

-Det mest hensiktmessige er at fylkeskommunene selv får administere sine veger som de allerede har det politiske og økonomiske ansvaret for.

Det sa professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo, som har vært leder for det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal komme med forslag til gjennomføringen av regionreformen. Rapporten ble overlevert kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) torsdag.

Siden Statens vegvesen allerede er i gang med en egen utredning rundt overføringen av vegadministrasjon fra etaten til de nye fylkene, har dette ekspertutvalget kun kommet med vuderinger, og ingen konkrete forslag rundt vegforvaltningen.

Utvalget påpeker imidlertid at det virker hensiktsmessig å overføre fagadministrasjonen for fylkesvegene, som fylkene allerede har det politiske og økonomiske ansvaret for, til fylkeskommunen.

 

-En styrke å ha totalansvar

-En overføring er i tråd med retningslinje 2: Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave, skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven.

-For fylkeskommunen er det en styrke å ha totalansvar for gjennomføring av politikk, med hensyn til for eksempel økonomistyring og prioriteringer, uttaler eksepretutvalget og pååpeker at en egen fagadministrasjon legger til rette for nær dialog og samspill mellom politikk og administrasjon.

-Totalansvarsprinsippet ivaretar også hensynet til effektivitet fordi dialogen om oppgaveløsningen ivaretas i ett organ og behovet for bestillerkompetanse overfor andre organer reduseres, heter det.

 

Nær 5.000 arbeidsplasser foreslås flyttet 

Tilsammen er det snakk om nær 5.000 arbeidsplasser som foreslås overført til fylkeskommunene i utredningen fra ekspertutvalget. Bufetat og IMDi er blant fem statlige etater som foreslås nedlagt. 

Utvalget foreslår endringer som samlet sett vil medføre at 23,5 milliarder kroner overføres fra statlige institusjoner til fylkeskommunene.

Nedleggelse av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) berører 3.600 årsverk. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) utgjør 245 årsverk.

Disse tallene omfatter ikke oppgaveoverføringene fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. De tallene vil fremkomme i utredningen som ledes av regionvegsjef Torbjørn Naimak, og som legges fram 1. mai.

Forsiden akkurat nå