Det gamle aluminiumshvelvet er overmodent for utskifting. Bildet viser østre tunnelåpning og hvelvet innenfor. De som vil erstatte hvelvet med PE-skum, må gi anbud innen 27. mai.
Det gamle aluminiumshvelvet er overmodent for utskifting. Bildet viser østre tunnelåpning og hvelvet innenfor. De som vil erstatte hvelvet med PE-skum, må gi anbud innen 27. mai. (Bilde: Googl)

Havstadtunnelen utbedres - uten krav fra EU

Vegvesenet trenger ikke ordre fra Brussel for å rette opp feil i norske vegtunneler. Havstadtunnelen i Arendal er 65 meter meter for kort til å bli omfattet av det velkjente direktivet, men den skal likevel utbedres. Anbudsfristen går ut 27. mai.

Tunnelen ligger like øst for Arendal sentrum. Den er 435 meter lang og inngår i fylkesveg 410, som er den ytre vegen mellom Arendal og Tvedestrand.

Tunnelen er sikret mot vann og frost med et aluminiumshvelv som er i dårlig forfatning. Nå skal hvelvet fjernes helt og erstattes med PE-skum. 3 300 kvm gammelt hvelv skal fjernes, og 5 600 kvm PE-skum skal opp.

3 500 kvm skal renskes og spyles, og fjellet skal sikres med ca. 450 bolter. Nøyaktig antall kan ikke fastsettes ennå. Boltene som står der nå, skal prøvetrekkes for å se om de tilfredsstiller kravene. Gjør de ikke det, må de ersattes.

Gjennom hele tunnelen skal det støpes betongrekkverk med glidestøp på begge sider. Over portalene skal det settes opp nett mot steinsprang, totalt ca. 1 000 kvm.

Entreprisen omfatter også total utskifting av det elektriske anlegget og en opsjon på kringkastingsanlegg for DAB-radio.

Detaljprosjekteringen av det elektriske anlegget er ikke gjennomført. Det inngår i entreprisen. Når jobben er fullført, får tunnelen en standard som hadde tilfredsstilt kravene fra EU.

Vegvesenet regner med anleggstart i august. Trafikken gjennom tunnelen er stor, årsdøgntrafikken er på rundt 16 000.  Arbeidet vil foregå om kveldene og nettene. Mellom kl. 20 og kl. 06 blir tunnelen stengt. Trafikken blir da ført over på den gamle vegen utenfor tunnelen.

Forsiden akkurat nå