Bare halvparten av all firefeltsvei som kan måtte bygges i henhold til det veinormalene krever, er bygd.
Bare halvparten av all firefeltsvei som kan måtte bygges i henhold til det veinormalene krever, er bygd. (Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix)

Statsbudsjettet 2020

Halvparten av firefeltsveiene mangler

Og bare en firedel av midtdelerne som kreves etter veinormalene, er på plass

Veinormalene stiller krav til hvilken standard og utrutning veier med forskjellig trafikkmengde skal ha, og i følge disse standardene er det fremdeles et stykke igjen til kravene er oppfylt på norske riksveier.

Det framgår av en gjennomgang Samferdselsdepartementet har gjort i Statsbudsjettet for 2020. 

 • Ved utgangen av 2018 var det 650 kilometer firefelts riksvei. Dette utgjør drøyt halvparten av det veinettet hvor det på sikt vil kunne være krav om firefeltsvei ut fra veinormalkrav.
 • Det var midtrekkverk på 340 kilometer to- eller trefelts veier. Dette er om lag en fjerdedel av kravene i veinormalene. I følge statsbudsjettet ble totalt 7,7 kilometer firefelts vei og 8,1 kilometer to- og trefelts vei med midtrekkverk åpnet for trafikk i 2018.
 • Om lag 1500 kilometer eller om lag 13 prosent av riksveiene er for smale for å tilfredsstille kravene til tofelts vei med gul midtlinje.
 • Det var om lag 1550 kilometer gang- og sykkelveier, og behov for 1700 kilometer i henhold til veinormalene.
 • Det trengs cirka 74 kilometer kollektivfelt på riksveiene ved utgangen av 2018. I følge veinormalene er det behov for om lag 200 kilometer kollektivfelt langs riksveiene.
 • I 2018 oppfylte halvparten av driftskontraktene for riksveiferjesambandene kravene til universell utforming. Innen 2022 vil det være krav til universell utforming i kontraktene for samtlige riksveiferjesamband.

Dette får vi for pengene i 2020

Samferdselsdepartementet har også laget en oversikt som viser noe av det norske trafikanter får for pengene som er bevilget over samferdselsbudsjettet i 2020. De såkalte forventede virkningene av budsjettforslaget på utvalgte indikatorer på riksveinettet viser at vi kan glede oss til følgende oppgraderinger av riksveinettet i året som kommer.

 • Antall kilometer vei utbedret med gul midtlinje: 10,2
 • Antall kilometer firefelts vei med fysisk adskilte kjørebaner: 55,6
 • Antall kilometer midtrekkverk bygd på to- og trefelts veier: 19,0
 • Antall kilometer riksvei med etablert forsterket midtoppmerking: 100,0
 • Antall utbedringer av skredutsatte veistrekninger/punkt: 2
 • Antall kilometer gang- og sykkelstier tilrettelagt for gående og syklende: 55,4
 • Antall kilometer kollektivfelt: 2,0
 • Antall universelt utformede holdeplasser for kollektivtransport: 41

Forsiden akkurat nå