Fra Brennerikrysset i Løten på nye riksvei 3/25.
Fra Brennerikrysset i Løten på nye riksvei 3/25. (Foto: Karoline Celius/Skanska )

Gigantprosjektet er ferdig: Nå skal det bygges bruer og kryss på gamle riksvei 3/25

Ny kontrakt: Gamle riksvei 3/25 skal få seg en solid ansiktsløftning flere steder etter at gigantprosjektet i Innlandet er ferdig.

Etter at nyveien åpnet i juli i år, skal deler av gamle riksvei 3/25 bli ny og bedre.

Vegvesenet lyser nå ut en konkurranse om å bygge nytt kryss der den gamle riksvei 25 møter fylkesvei 1844, det såkalte Prestegårdskrysset. Og i samme oppdrag skal det bygges to nye bruer på gamle riksvei 25 og 3: Fura bru og Terningå østre bru. Alt skal skje i Løten og Elverum kommuner.

Les også

Kjærkomne oppgaver

– Vi er spent på å se hvor mange som er interessert i dette oppdraget. Vi har oppfattet at det ikke er altfor mye å regne på i anleggsbransjen i området nå, så vi tror dette er kjærkomne oppgaver for bransjen, sier Vegvesenets prosjektleder Taale Stensbye til Veier24.

Prosjektleder Taale Stensbye. Bildet er tatt under byggingen av ny riksvei 3/25. Foto: Bjørn Olav Amundsen

Og mere kommer: Vegvesenet skal bygge et nytt kryss til samt en gang- og sykkelvei som såkalte avbøtende tiltak. Så det blir noe veibygging i 2021, og også noen jobber som passer for mindre entreprenører i 2022.

– Og mens vi er inne på denne regionen: Messeltsvingene i Østerdalen, altså riksvei 3 Evenstad-Imsroa, kommer nok ut i markedet på våren. Det er en stor jobb på cirka sju kilometer vei, sier han.

Men først denne nye kontrakten i Løten og Elverum.

Les også

Prestegårdskrysset

I Prestegårdskrysset skal entreprenøren bygge følgende:

  • Ny rundkjøring i krysset mellom gamle riksvei 25 og fylkesvei 1844 Kirkevegen
  • 150 meter ny Furaveg (kommunal)
  • 100 meter ny parallelført gang- og sykkelvei langs Furavegen
Til venstre på kartet: Stedet for ny rundkjøring og ny Fura bru. Til høyre nye Terningå østre bru. Montasje: Statens vegvesen

Byggherren antar at det i skjæringa for Furavegen kun er løsmasser, men det kan forekomme berg i overvannsgrøftene. Entreprenøren må påregne at bergmassene er alunskifer og at de dermed er deponipliktige. Det kan også gjelde løsmasser over berget.

Det blir trolig et masseoverskudd fra veiskjæringene på rundt 5000 m³, i tillegg kommer omkring 200 m³ fra grøftene. Entreprenøren overtar overskuddsmassene og deponerer dem i godkjent mottak.

Les også

Fura bru

Brua ligger på gamle riksvei 25 ved Brenneriroa i Løten. Den nye brua skal bestå av ei etspenns tverrspent limtreplate i kombinasjon med ballasterte trau i betong som ligger an på eksisterende tørrmurte landkar.

Brua erstatter dagens bruplate som er oppbygd av langsgående stålbjelker og dekke i betong. Dagens bruplate og øvre del av dagens landkar rives. Utsiden (oppstrøms og nedstrøms) av dagens landkar består av betong fra en tidligere breddeutvidelse. Ytre deler av landkaret skal rehabiliteres med pigging av gammel betong og kappestøp med ny armert betong.

Fura bru krysser elva Fura, som gjennom året varierer i vannstand og vannføringsmengde. Vintermånedene gir normalt lavest vannstand, og gir derfor gode forutsetninger for å gjennomføre bruarbeidene i denne perioden. Nære brua ligger det ei gangbru, og arbeidene må ta hensyn til den.

Les også

Terningå østre bru med tilstøtende vei

Denne brua ligger på gamle riksvei 3/25 i Elverum.

Ny Terningå østre bru blir ei etspenns spennarmert bru i betong. Gamlebrua skal rives. Sammenlignet med dagens versjon blir den nye brua noe bredere og lengre, men landkarene etableres fortsatt direkte på faste lag i grunnen.

Også her er det ei gangbru som entreprenøren må ta hensyn til.

Frist for ferdigstillelse av dette prosjektet er 2. juli 2021. I mai og juni er det delfrister for å sette på trafikk.

Vegvesenet holder digital tilbudskonferanse i Løten 17. november, og frist for å gi tilbud er 9. desember. Byggherren kan deretter velge å gjennomføre konkurransen med dialog.

Les også

Forsiden akkurat nå