Ennå kan man ser rester etter skinner og sviller langs den nedlagte banen. Her var det en gang et plankryss i Steinsnesveien. Nå skal myke trafikanter overta.
Ennå kan man ser rester etter skinner og sviller langs den nedlagte banen. Her var det en gang et plankryss i Steinsnesveien. Nå skal myke trafikanter overta. (Bilde: Google)

G/s-veg på nedlagt jernbane i Horten

14 år etter at togtrafikken mellom Skoppum og Horten ble innstilt, blir det igjen aktivitet langs den gamle traséen. Vegvesenet vil bygge om den nedlagte jernbanen til gang/sykkelveg. De som vil ha jobben, må gi anbud innen 25. august.

Banen var et sidespor ga en gang Horten forbindelse til Vestfoldbanen. Persontrafikken ble nedlagt i 1967, men det var godstrafikk helt til 2002. Siden har en stor del av traséen ligget ubrukt.

Hele sidesporet var bare 7 km langt. I 2008 ble skinner og sviller fjernet på de siste kilometrene inn mot det som var Horten stasjon. Nå skal traséen komme til nytte.

Den nye gang/sykkelvegen blir 2 770 meter lang. Den får en bredde på 5,25 meter, skuldre inkludert. Fotgjengere og syklister blir adskilt med heltrukken linje. Den delen som blir reservert syklister blir oppdelt i sør- og nordgående retning.

Ballasten som tidligere holdt skinnene på plass, består av kult. Gang/sykkelvegen blir bredere enn jernbanetraséen, derfor må kultlaget utvides i bredden. Før det kan gjøres, må jorden på hver side graves ut. Nå kultlaget har fått tilstrekkelig bredde, blir det lagt et lag med finere masser over før det blir asfaltert.

Entreprisen omfatter 3 000 meter kabelgrøft, 200 meter VA-grøft, 24 kummer og sluk og 65 meter støyskjerm.

Forsiden akkurat nå