Nye riksveg 509 slik den går mellom Sømmevågen til venstre og flyplassen til høyre. Den provisoriske rundkjøringen er nå bygget om til toplanskryss hvor trafikken skal gå over den brua som bildet er tatt fra. (Bilde: Bjørn Olav Amundsen)
Riksveg 509 sett østover mot Solasplitten noen uker før ferdigstilling. (Bilde: Bjørn Olav Amundsen)
Innflygingen til Sola lufthavn går rett over riksveg 509, og det har satt sine begrensninger for anleggsarbeidet. (Bilde: Bjørn Olav Amundsen)
– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med både Vegvesenet og Avinor, sier fv. prosjektleder i Bjelland, Tore Helge Jensen, og prosjektleder for arbeidsfellesskapet Kruse Smith/Bjelland, Kai Tore Vatland. Bildet er tatt med Sømmevågen og Sola lufthavn i bakgrunnen. (Bilde:  Bjørn Olav Amundsen)

Riksveg 509 og Flyplassvegen

Fort fram til flyplassen i Stavanger

2700 korte, men viktige vegmeter er en lettelse for all trafikk til og fra Sola lufthavn ved Stavanger.

  • Prosjekter

Prosjektstrekningen ligger grovt sett mellom Sømmevågen (sørenden av Hafrsfjord) og Sola lufthavn. Vegen er et av mange prosjekter i planen Transportkorridor vest, som skal lette framkommeligheten i et stort område vest for aksen Stavanger-Sandnes.

 

Tung trafikk

– Her er det mye trafikk, men den har vi håndtert. Vi har gjennomført ganske store omlegginger for å få trafikken mykt gjennom anleggsområdene, men har likevel fått svært få klager. Så vi er godt fornøyd, sier Vegvesenets prosjektleder Dag Fanebust.

– Det har vært noen utfordringer med alt som finnes nede i bakken fra før, og alt nytt som skal ned i bakken. Entreprenøren har truffet på en del uventede kabler og ledninger som viste seg opprinnelig å være hemmeligstemplet. Dessuten går hovedledningen for gass til Jæren gjennom området, og den måtte legges om mest mulig smertefritt, forteller han.

– Hva med grunnforholdene?

– Litt utfordringer i selve Sømmevågen. På forhånd var det laget gode geologiske undersøkelser, og de reelle forholdene stemte bra med beregningene. Resultatet ble blant annet at den ene nye brua er fundamentert 25 meter ned for å finne fast grunn, sier Fanebust.

– To av de nye konstruksjonene er preget av at det er løsmasser og leire i grunnen. Hovedproblem har vært leire og siltholdig masse. Det er lagt lettfyllinger inntil konstruksjonene for å ikke å belaste grunnen for mye, forteller han.

 

Store utgravinger

Omtrent hele Jæren er eldgammelt kulturområde, og det har vært store arkeologiske utgravinger i forkant av prosjektet. De fleste utgravingene skjedde i 2013.

Og også her måtte det tas hensyn til en truet art, denne gang en planteart. I Sømmevågen vokser det sterkt truede dvergålegresset, og i forbindelse med utfyllingen i vågen ble prosjektet pålagt å flytte arten.

Og det blir jo alltid begrensinger når det skal bygges veg tett ved en flyplass. Arbeidstiden må tilpasses, bruken av større maskiner må begrenses, og det har vært et tett samarbeid med Avinor.

 

Eksemplarisk samarbeid

– Avinor har klare regler som vi må følge, for eksempel høydebegrensning på fem meter i innflygingssonene. Det gjaldt i praksis hele Sømmevågen, forteller prosjektleder Kai Tore Vatland i arbeidsfellesskapet Kruse Smith/Bjelland, som har vært hovedentreprenør.

Fakta om :

Riksveg 509 Sømmevågen vest og Flyplassvegen

Totalt 2,7 km. veg med toplanskryss og flere bruer. Adkomstveger og gang- og sykkelveger. Riksveg 509 utvidet til firefeltsveg med kombifelt for kollektiv og tungtransport.

ÅDT: Ca. 30.000 på østre del av 509, ca. 15.000 på Flyplassvegen

Kontraktsverdi: Ca 340 mill. kr.

Hovedentreprenør: Arbeidsfellesskap Kruse Smith/Bjelland

Massehåndtering: Sprenging ca. 90.000 m3, graving ca. 150.000 m3. Ca. 200.000 m3 overskuddsmasser til deponi.

Prosjektstart: Høsten 2014

Ferdigstilling: 1. juli 2017

– Vi har hatt et veldig godt, ja, eksemplarisk samarbeid med Avinor. Statens vegvesen har lagt godt til rette for arbeidet og laget gode planer, så det hele har fungert veldig bra. Trafikkavvikling har gått veldig greit, forteller han.

– Det har så klart vært en del eksisterende elementer i bakken, vann- og avløpsledninger og ikke minst kabler å forholde seg til. Ellers har det ikke dukket opp noe uventet. Kort sagt et veldig greit prosjekt for alle parter, sier Vatland.

Med dette prosjektet er en viktig del av Transportkorridor vest unnagjort. I årene framover står en rekke mindre prosjekter og et større prosjekt på riksveg 509 for tur.

Forsiden akkurat nå